Misyon

Biyaheng pangmisyon

Unang pahina

Biyaheng pangmisyon

(I-click ang larawan)
 
Pagbisita sa mga pamilyar na lugar
(Estonia, Agosto 2016)
Isang biyahe, dalawang bansa
(2017)
At ang mga pulo ay maghihintay sa Kanyang kautusan
(Pilipinas, Oktobre\Nobyembre 2015)
Ang panahon ng Paghahanda
(Pilipinas, Abril 2016)
"101"
(Pilipinas, Agosto 2013)
Oras ng pagbisita sa Panabo City
(Pilipinas, Abril 2015)

Si Jesus ay nagtagumpay sa Pakistan.
(Pakistan, Disyembre 2012)
Isang bukas na pinto.
(Pilipinas, Abril 2012)

Pagsabog ng kaligtasan sa Jabonga.
(Pilipinas, Pebrero 2012)
Ang bagong yugto sa Kikuu.
(Kenya, Nobyembre 2011)
Nakakita ang bulag, nakarinig ang bingi at
ang ebanghelyo ay naipangaral sa mahirap. 
(Pilipinas, Pebrero 2011)
Ang mga taong Mamanwa na
tumanggap kay Jesus.
(Pilipinas, Hulyo 2011)

Ang muling pagkabuhay sa Paradise.
(Kenya, Oktobre 2010)
Pagbabago sa pamamagitan ng
ebanghelyo ni Jesus.
(Estonia 2010)
Ang ebanghelyo ay ipinangaral para
sa mga mahihirap.
(Kenya, Oktobre 2009)
Mula sa kadiliman patungo
sa liwanag.
(Guinea, Marso/Abril 2009)
Mula sa kalangitan para sa kaluwalhatian.
(Pilipinas, Hunyo/Hulyo 2008)
Ang kumperensya na naging
makasaysayan.
(Nigeria, Pebrero 2007)
Ang krusadang nagpayanig ng kaharin!
(Nigeria, Marso 2007)
Si Jesus; kahapon at ngayon
ay ganoon pa rin.
(Pilipinas, Mayo/Hunyo 2007)
Ang pagbabago sa mga taong tagabundok.
(Uganda at Rwanda 2007).
370 Ang tumanggap kay Jesus!
(Pilipinas, Mayo 2006)
Mga tao na di maabot ay
naabot ng ebanghelyo.
(Pilipinas 2006)
Mga makapangyarihan gawain
sa Mindanao.
(Pilipinas, Mayo 2006)
Pagkauhaw sa Diyos!
(Guinea, Hunyo/Agosto 2006)
Ang himala sa Sillamae.
(Estonia 2006)
 


 
Huling beses na na-update: 25.06.17
 
Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal, Norway - Kontak: