Biyaheng pangmisyon

Tingnan ang kabuuan


Unang pahina

 


 Si Jesus ay nagtagumpay sa Pakistan

(Pakistan, Disyembre 2012)


Noong Disyembre 2012 si Ingebrigt Hoset sa unang pagkakataon ay nasa Pakistan. Ang layunin ng biyaheng ito ay ang makapag krusada sa ibat-ibang panig na kung saan wala pa ni isa ang nagpangaral sa ebanghelyo ni Jesu-Cristo sa mga lugar na iyon. Isang lokal na pastor sa lungsod ng Sialkot ang naghanda at namahala sa gagawing krusada, si Punjab ay ang siyang nakipag-ugnayan sa Norway. At ito ay isang programa na makakapagpabago sa mga buhay at panghabangbuhay para sa maraming Pakistani. Mga nasa 730 na mga Muslim ang nagsisi at tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon sa kanilang buhay. Tatlong simbahan ang naumpisahan at pinatotohanan ni Jesus ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng makapangyarihang mga himala at pagaling sa mga pagpupulong.

 

Si Ingebrigt ay malugod na sinalubon g at tinanggap ng mga Kristiyanong lider.


Proteksyon

Ang Pakistan ay isang Republika ng Islam. Upang masigurado ang kaligtasan sa panahon ng pangangasiwa ng mga pagpupulong laban sa sukdulang Islamis, si Ingebrigt ay mayroong mga armadong badigard, na silang nagsisguro na hindi makakalapit ang mga taong may masamang intensyon.

Si Ingebrigt ay dumating sa Crown hall Sialkot na may nakapalibot na mga tagabantay.

Sa isang pagpupulong sa Crown hall kinuhanan ang litratong ito. Ang mga bantay kasama niya ay nagsabing walang makakalapit na masasamang tao kay Ingebrigt. At ito nga ay nangyari. Maliban sa mga armadong bantay, gumamit din sila ng mga scanner upang masiguro na walang nagdadala ng baril sa loob ng pagpupulong. Para kay Ingebrigt ito ay bagong karanasan, sa isip niya, mas ok ang walang badigard, ngunit kaligtasan niya ang nangunguna.


Ang Pagbukas ng Ebanghelyo


Bago mag-umpisa ang mga gagawing krusada sa mga hindi pa nararating na mga nayon, ay nagkaroon muna ng isang pangangaral sa Crown Hall Sialkot upang maabot ang mga taong nasa lungsod sa pamamagitan ng ebanghelyo ni Jesus. Isang napakamakapangyaring pagpupulong na mayroong 200 katao ang tumanggap kay Jesu-Cristo bilang tagapagligtas at Panginoon sa Kanilang buhay. Pagkatapos maligtas ng mga tao, oras naman ng pagdadasal para sa mga may sakit. At pinatunayan ni Jesus ang kaniyang mga salita sa pamamagitan ng pagpagaling ng marami.

Mga nagsipaghangad  ng kaligtasan sa Crown hall, Sialkot.


Ang mga sumunod na nangyari sa Sialkot ay nag-umpisa kung ano ang mahalaga sa puso ni Ingebrigt; ang makapangaral sa mga lugar na hindi pa napapangaral si Jesus kailanman. Ang mga nayon na nabisita ay walang kahit isang kristiyano na nakapunta noon, at ang ebanghelyo ay hindi naipangaral sa mga taong nakatira doon. Isa sa mga nayon si  Abdali, lamang ang nag-isang kristiyano. May 40 na naligtas kasama doon ang walo sa pamilya niya. Sa mga lugar na ito na kailanman ay hindi pa naabot, may matinding pananabik na madinig ang ebanghelyo. Ang mga tao ay dumating galing sa iba't-ibang lugar upang marinig ang tungkol kay Jesus.

Sa nayon ng Ali Pur Chata may higit-kumulang 250 katao ang tumanggap kay Jesus. Sa larawan makikita natin na nanalangin si Ingebrigt para sa mga taong lumapit at tinanggap si Jesus.


Mga Himala

Si Jesus noon, ngayon at magpakailanpaman ay ganun pa rin. Hindi siya makakapagbago at sinabi niya na itataguyod niya ang Kanyang mga salita kapag ito ay naipangaral. At ginawa Niya ito sa madla. Mayroong mga ilang patotoo kung ano ang ginawa ni Jesus.

Si Anamika ay paralisado ang kanyang dalawang binti mula ng siya ay ipinanganak. Dinala siya ng kanyang ama sa krusada sa Ali Pur Chata. Pagkatapos ng pagdarasal nagawa ng bata ang kanyang pinakaunang hakbang sa buong buhay niya.

Si Bar Masih ay bulag sa loob ng apat na taon. Siya ay inalalayan patungo sa krusada ng isa sa myembro ng kanyang pamilya. Sa isang sandali natanggap niyang muli ang kanyang paningin at di na siya kailangan pang alalayan pauwi.

Ang pinakamakapangyarihang himala ay nangyari sa magkapatid na Sahar at Sahil na may edad anim at pitong taong gulang. Dinala sila ng kanilang lola sa isa sa mg pagpupulong, pareho silang pipi at bingi. Ang unang tinig na kanilang narinig ay ang tinig ni Ingebrigt pagkatapos niyang magdasal para sa kanila. Pansinin ang tiwala at kasiyahan sa kanilang mga mukha. Ang unang salita na namutawi sa kanilang mga bibig ay Papa, Mama at Jesus!

Maliban sa mga himala at pagpapagaling, marami din ang napalaya mula sa masamang espiritu. Ito  ay kadalasang nahahayag sa mga paghiyaw at hindi mapaliwanag na mga ingay. Ang babae sa larawan ay maysapi mahigit tatlongpung taon na. Walang may kakayahang makatulong sa kanya. Dito siya ay ganap na napalaya sa sapi at pagkatapos tinawag niya si Jesus at naligtas siya.

Sa huling krusada na naganap sa nayon ng Sowwali, may isang muslim na babae na dumating dala ang kanyang dalawang taong gulang na anak. Ang batang ito ay paralisado ang kaliwang binti. Isang araw sinabi niya kung may isang taong makapagdasal sa kanya siya ay makakalakad. Ang Espiritu ng Diyos ang nangusap sa kanya. At ang kanyang ina ay dinala siya sa pagpupulong kung saan nadasalan siya ni Ingebrigt.

Maliban sa mga himalang ito ay marami pa ang nakatanggap ng paggaling na pinapatotohanan ng mga tao. Sa unang pagpupulong na naganap, nagdasal si Ingebrigt kasama ang iba para sa isang matandang babae na may tumor sa leeg. Ilang araw ang nakalipas ang matandang iyon ay nakatayo na sa entablado ng simbahan at nagpatotoo na siya ay magaling na at wala na ang tumor sa kanya. Siya ay masayang masaya at ang lahat ng tao na nakarinig sa kanyang patotoo ay pumalakpak at nagbigay papuri sa Diyos ng malakas. Kung ang lahat ng patotoo ay isusulat sa ulat na ito, marahil napakahabang oras ang kailangan igugol upang maisulat at basahin ang mga ito.


Ang Kagandahang-loob

Ang kagandahang-loob ay sadyang malawak kung kaya si Ingebrigt ay samakatuwid iniimbitahan upang manatili para sa tanghalian, hapunan o kaya mangape kasama ang kapatid, kapwa babae man o lalaki. Sila ay nakatira sa isang payak na kapaligiran ngunit sila ay may malalaking puso at ang kanilang pagkain ay masarap. Sa bawat bahay na mapuntahan ni Ingebrigt ay may ginagawang espisyal ang Panginoon. Pito sa pamamahay na iyon ay nangaligtas, na kung susumahin ay may 32 katao. Sa ibang mga bahay ay may mga taong napagaling sa sakit at napalaya sa masamang espiritu. Isang babae na bulag sa kanang mata ay nakatanggap ng kanyang paningin. Isang babae din na nakatayo malapit sa ispiker habang ginagawa ang paghahanda para sa pagpupulong, ang ispiker na ito ay bumagsak sa kanya na naging sanhi ng pinsala sa kanyang ulo, mga braso at likod. Siya ay ipinagdasal at bago pa makapagsabi si Ingebrigt ng Amen!, siya ay biglang tumayo mula sa higaan at naging ganap na magaling!

Bilang pasasalamat sa pagpunta ni Ingebrigt mula sa Norway at naipangaral ang ebanghelyo ni Jesu-Cristo para sa mga taong hindi pa nakakarinig ng tungkol sa Kanya, siya ay binigyan ng handog sa huling pagpupulong .


Panapos na Salita

Kahit na ang Pakistan ay madalas nalalat-hala sa balita dahil sa mga terorismo at karahasan na ginagawa ng mga sukdulang Islamist, ang karanasan ni Ingebrigt na marami ang uhaw at sabik na marinig ang Ebanghelyo ni Cristo. Isa ding napakalaking pag-asam na makita na si Jesus ay ganoon pa rin at ginagawa pa rin ngayon kung ano ang ginagawa Niya dalawanglibong taon nakalipas. Samakatuwid ang mga tao na nanggaling pa sa malalayong lugar ay pumunta upang marinig at mapanalanginan. Ang usap-usapin ay lumaganap sa patungo sa kabisera ng bansa ang Islamabad, may limang oras na byahe at pati na rin sa Lahore na may tatlong oras na biyahe. Ang pagiging bukas ng mga tao ay sadyang matindi at sa pamamagitan ng pagpapala ng Diyos si Ingebrigt ay makakabalik muli sa Pakistan.


Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal, Norway