Biyaheng pangmisyon

Tingnan ang kabuuan


Unang pahina

Ang ebanghelyo ay ipinangaral para sa mga mahihirap

(Kenya, Oktobre 2011)


Noong Oktobre 2009 ay ang aking unang biyahe sa Kenya. Ang programa sa biyaheng ito ay nilalaman ng komperensiya ng mga Pastor sa kanlurang bahagi ng Kenya, pagkatapos ay evangelistik na pagtitipon sa Nairobi.

Pagkatapos ng pamamalagi ng ilang araw sa Nairobi, ay siyam na oras ang biyahe patungong kanluran sa bayan ng Bugoma. Ang Western Kenya noong taong 2008 ay laman sila ng mga balita dahil sa pagpatay ng lahi na nangyari sa pagitan ng tribo ng Luo at Kikuyu sa pagkadawit sa parlyamentaryong eleksyon. Nasa 3000 katao ang namatay at nasa pagitan ng 300 hanggang 600,000 katao ang nagsialis sa kanilang mga tahanan dahil sa takot na pumagitan. Dalawa sa mga lungsod kung saan kami nagkaroon ng pagtitipon ay ang Eldoret at Mumias, kung saan maraming innosente ang namatay. Sa magulong bahaging ito ng Kenya nagkaroon kami ng komperensiya kung saan nasa limampung pastor ang dumalo. 

At ang komperensya ay naganap sa tamang panahon. Habang ipinapangaral ang ebanghelyo ang salita ng Diyos ay dumating patungkol sa kaguluhan, katiwalian, at kawalan ng katarungan. Mula umaga hanggang gabi ay ang pangangaral ay kumilos. Marami sa mga pastor ang nagsisi at nagkaroon ng pagkakaisa sa kanila na hindi pa nangyari kailanman.

Ang sumunod na araw pagkatapos ng komperensiya ay ang pagpunta namin sa ibat-ibang simbahan.

Ang daan patungo sa Okwawsa

Linggo, Oktobre 11 ay isang mahaba at kakaibang daan. Kami ay nagbiyahe ng 13 oras kung saan aming pinuntahan ang mga simbahan sa Mumias, Ugenya at Okwawsa. Ang pinakakapana-panabik na lugar ay ang Okwawsa. Sa nayong ito ay walang daan, kung kaya't kinakailangan naming magmaneho sa libis ng mga bato at tigang na mga sapa. At ang pinakahuling bahagi ng ''daan'' bago kami makarating ay ang nakaratay na mga sanga. Ito ay dahil kinakailangang gumawa ng daan ang mga mamayan doon upang kami ay makarating. Nang kami ay dumating rin sa wakas, ay nagkaroon ng labis na pananabik doon. Unang pagkakataon na ang nayon ay nabisita. At ito ang unang pagkakataon na may dumating sa mga dayuhan doon na may sasakyan.


Ang Ahas na namatay

Bihira lang ako makaranas ng malubhang laban sa pangangaral ng Ebanghelyo katulad dito Okwawsa. Ngunit sa loob ng labanan ay nagkaroon ng katagumpayan at nasa 20 katao ang tumawag kay Jesus at naligtas. Pagkatapos naming lumisan sa nayon, nalaman ko kung bakit ganoon na lamang kalubha doon. Sa kagubatan ay mayroong malaking ahas noon doon na sinasamba ng mga tao. Hindi lamang sa Okwawsa kundi sa buong bahaging ito ng Kenya. Ang mga tao ay pumupunta dito na may dalng pagkain at mga handog upang ibigay ito sa kanilang panginoon, ang malaking ahas.

Noong 2004 ay may nangyari na nagpayanig sa buong distrito. Isang magbubukid ang nagsindi ng apoy sa kanyang bukid upang mapuksa ang mga ligaw na halaman. Ngunit ang apoy ay lumaki at naging parang impyerno at lumaganap papunta sa kagubatan kung saan ang ahas ay nandoon, at ito ay nasunog na naging sanhi ng pagkamatay nito. Nang malaman ito ng mga tao ay sila ay naghagohoy ng iyak at malubha ang kanilang pagdadalamhati. Isang espesyal na kabaong ang ginawa para dito at ang ahas ay dinala sa kanyang libingan na sinundan ng maraming nakilibing. Isang dedikadong pari ang gumawa ng seremonyas ng libing. Ang anak ng pari ay isang pari sa gobyerno ng Nairobi, ay dumalo din sa libing. Pagkatapos ng libing ay isang monumento ang itinayo sa sementeryo para sa ahas. At ang magsasaka na nag-umpisa ng apoy ay inaresto ng mga police at ikinulong hanggang sa kanyang paglilitis, at sa korte siya ay hinatulang nagkasala at dinala sa kulungan hanggang siya ay mamatay.

Ang ministro na dumalo sa libing ay si Raila Odinga. Siya ay kasapi sa tribo ng Luo at kasalukuyang punong Ministro (prime minister) ng bansa. Si Odiga ay mula sa lugar kung saan ang pagtitipon ay sadyang pakikipaglaban. Isa pang sikat na tao na ang kanyang pamilya at pinanggalingan ay mula sa distritong ito ay ang Presidenteng si Barack Obama. Ang lugar na ito kung saan ang mga tao ay sumasamba sa ahas ay dito kami ipinadala ng Diyos upang magkamit ng katagumpayan. Pagkatapos ng katagumpayan, isang babae ang nagbigay ng piraso ng kanyang lupa kung saan maaring tayuan ng simbahan. Sa halip na pumunta ang mga tao sa sementeryo upang sumamba sa patay na ahas ngayon ay magtatayo na ng simbahan kung saan ang mga tao ay makakapagsamba sa buhay na Diyos.


Ang Ebanghelyo ay ipinangaral para sa mga mahirap

Pagkatapos ng misyon na dinala namin sa kanlurang bahagi ng Kenya, kami ay nagbiyahe pabalik sa Nairobi. Ang programa dito ay binubuu ng pagtitipon sa mga simbahan at evangilical na pagtitpon sa mga eskwater. Nang si Juan na magbabautisto ay ipinadala ang kanyang mga alagad kay Jesus at itinanong kung siya na ba ang ipinadala, sumagot si Jesus; "Bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong naririnig at nakikita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling at lumilinis ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mga mahihirap ang Magandang Balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin!" (Mateo 11:4-6)

Si Pastor Shadrach mula sa simbahan na naghanda sa Nairobi, ang Glory Celebration Center ay nakapagpatayo ng tatlong simbahan sa mga eskwater. Sabi niya nang maligtas ang mga tao sa eskwater area, hindi na sila bumalik pa sa kanilang dating buhay. Sinabi niya din na ng dumating ang mga kanlurang ministro sa nairobi ay gumawa sila ng pagtitipon sa sentro ng lungsod. Ang pagtitipon na ito ay hindi makayang daluhan ng mga mahihirap dahil hindi nila makayang magbayad sa bus papunta sa sentro. Ipinangaral ni Jesus ang ebanghelyo sa mahihirap. At ganoon din kami. Pumunta kami sa kung saan wala pa ni isang puting dayuhan ang nakapangaral ng ebanghelyo ni Jesus. At marami ang pumunta sa harapan at tumwag kay Jesus upang maligtas.


Sa buong biyahe nasa pagitan ng 105-110 ang nagpahayag na ninanais nilang maligtas. Ganoon din ang nangyari sa tagumpay na nakamit sa kanlurang bahagi ng Kenya, ang mga taong iyon ang nagpatagumpay sa biyaheng ito.


Ang Ebanghelyo ay ipinangaral para sa mga mahirap sa eskwater ng Nairobi.


Mga taong pumunta dala ang kanilang pananampalataya ni Jesu-Cristo.


Ang pasukan sa isa sa mga naghanda na simbahan sa Nairobi.

At ang babae sa pinto ay ang naghanda sa pagtitipon.

Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal, Norway