Biyaheng pangmisyon

Tingnan ang kabuuan


Unang pahina
 
 

 

Mula sa kalangitan para sa kaluwalhatian.  

(Pilipinas, Hunyo/Hulyo 2008.)


 …''Sapagka't ako'y dakilang Hari, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at ang aking pangalan ay kinatatakutan ng lahat ng bansa." (Malakias 1:14b) 

Walang mas higit pa na pangalan kaysa sa pangalan ni Jesu-Cristo. Pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sila'y mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan, na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito.(Colosas 2:15). Ang tagumpay ni Jesus ay panghabangbuhay na tagumpay at ang kanyang mga kalaban ay nagsialis ng sila ay hinarap sa pangalan ni Jesus.

Ika-7 ng hulyo ako ay bumalik sa aking pang-apat na biyahe sa Pilipinas. Ang aking biyahe ay hindi magkaparis. Kung ano ang naglalarawan sa biyaheng ito ay ang napakaraming pagpapagaling at malalakas na mga himala na nangyari sa madla. Si Jesus ay nagpakilala na ang Kanyang pangalan ay talagang pambihira.

251 ang naligtas

Bilang tao ang pinakadakilang himala na mararanasan natin ay ang kaligtasan. 

Sa ika-anim na pagtitipon na nangyari, doon maraming naligtas. Mula sa 1 patungo sa 83 sumatotal nasa 251 katao ang tumanggap kay Jesus sa biyaheng ito. 

Napakamakapangyarihan na karanasan na makita sa mga tao ang pagbabago na nangyari kapag ang sila ay ipinanganak muli. May liwanag na nagningning sa kanilang mga mata at hindi iyon kakaiba. Ang mata ang bintana sa iyong kaluluwa, at ipinapakita nito ang espirituwal na kalagayan ng isang tao. Si Jesus ang liwanag sa mundo. Kapag siya ang Panginoon sa isang tao ito ay samakatuwid nakikita natin. Sapagkat ang Diyos na nagsabing, "Mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag," ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Cristo. (2 Corinto 4:6) 

Nagtanong ako sa mga bagong mananampalataya kung ano ang naramdaman nila, at sumagot sila na nagkaroon sila ng kapayapaan.At natural lang na ganito ang kanilang maramdaman pagkat sinaad ni Isaias: Walang kapayapaan ang mga makasalanan. (Isaias.48:22).

Sinabi ni Jesus na ibibigay Niya ang Kanyang kapayapaan. Ang kapayapaan na may kasamang kagalakan ay samakatuwid ang unang mararanasan ng mga bagong mananampalataya.

Ang pangalawang katanungan ko para sa kanila ay kung alam na nila kung saan sila pupunta kapag natapos na ang kanilang buhay dito sa mundo. Sumagot sila '' sa langit''. at ito ay natural na sagot pagkat nakasulat : Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan, at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita.  (Heb.11:1).Hindi namin maipaliwanag ito, ngunit alam lang namin, at alam natin na tayo ay mapupunta sa langit. kapag ang buhay dito sa lupa ay natapos na ang espiritu natin ay babalik sa kanyang may-ari.

251 katao ang nagkaroon ng pagbabago sa kanila sa panghabangbuhay sa panahon ng mga pagtitipon na ginanap sa biyahe namin. 

Marami sa kanila ang lumapit sa akin pagkatapos ng pagtitipon upang ipahayag ang kanilang kagalakan sa pagpunta ko upang ipangaral sa kanila ang kaligtasan. Ang paggawa nito ang napakadakilang gawain na maaring gawin ng isang tao sa kanyang kapwa.

 
Mga taong naghangad ng kaligtasan sa Patang, Sison, Surigao del Norte.


Andito ang ilang mga paggaling at himala na nangyari:

-         Isang babae na mayroong cyst sa kanyang kanang paa, ay hindi na mahanap ito pagkatapos madasalan.

-         Isang babae na bingi sa kaliwang tainga ay naibalik ang pandinig pagkatapos madasalan.
 

Pagpapagaling at mga himala.

Nang ipadala ni Jesus ang kanyang labing dalawang alagad sinabi Niya: Humayo kayo't ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyo ang mga maysakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong, at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo nang walang bayad, magbigay naman kayo nang walang bayad. (Mateo 10:7-8) 

Nang ipadala ni Jesus ang 12 alagad sinabi niya; Pagalingin ninyo ang mga maysakit at sabihin sa mga tagaroon, 'Malapit na kayong pagharian ng Diyos. (Lucas 10:9)

Ang isang tao na ipinadala ni Jesus ay hindi lamang mangaral kundi magpagaling din sa mga maysakit. Ang kaharian ng Diyos ay hindi naglalaman ng salita kundi kapangyarihan. 

Sa pagtitipon sa pagbangong muli, ipinangaral namin ang kaharian ng langit. Pagkatapos magsisi ng mga tao, ay inanyayahan naman namin ang mga maysakit na pumunta sa harapan upang gumaling. 

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang pagpapagaling ay kasama na rin kapag ipinangaral nila ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Hindi siya pumunta upang magbigay ng mungkahi kung ano ang kailangan nilang gawin, ngunit iyon ay isang atas kung ano ang gagawin. Ang atas na ito mula sa haring Jesus ay ginagamit ngayon. At ang mga maysakit ay pumunta at gumaling. Sa mga pagtitipon na ginanap sa iba't-ibang lugar na sa 90 porsyento ang nakasaksi sa mga pagpapagaling na nangyari doon. Sa tatlong pagtitpon na naganap lahat ay naging saksi sa mga dinasalan at gumaling na mga tao. Kapag dumating na ang kaharian sa kalangitan dala ang kapangyarihan, may 100 porsyento na ang paggaling!

-        Isang batang babae ang may allergy sa balat, agad-agad siya ay gumaling at naging normal na ang kanyang balat.

-        Lahat ng mga taong may malabo ang paningin ay naibalik ang kanilang paningin pagkatapos silang madasalan.

Maliban sa mga halimbawang ito. May mga tao na may sakit sa ulo, balikat, likod, tiyan at paa, ay naging magaling agad. Ang tumor sa ulo at sa iba pang parte ng katawan ay nawala ng tuluyan. 

Iba sa mga pagpapagaling na nangyari ay maihahanay bilang himala.

Isa sa mga himalang ito ay nangyari kay Pantalion Escolotor mula sa nayon ng Patang sa distrito ng Sison,Surigao del Norte. 

Si Pantalion na 57 taong gulang ay ipinanganak na pipi at bingi. Hindi siya kailanman nakakarinig ng kahit na ano o kaya nakakapagsalita man lang. Biyernes, Hulyo 27,2008 ang kanyang buong buhay ay nagbago. Ang masamang espiritu na nagpabingi at nagpapipi kay Pantalion ay naalis at siya ay nakarinig at nakapagsalita sa unang pagkakataon! Ngayon siya ay nakakapagsalita at nakakarinig na, ipinangaral sa kanyan ang ebanghelyo at siya ay naligtas. 

Sa larawan sa ibaba makikita mo na si Pantalion Escoltor ay naging malaya na sa maruming espirito sa gitna ng madla. Nang makita ng madla kung ano ang nangyari sila ay napasinghap. 

Ibinuka ni Pantalion ang kanyang mga bibig at nakapagsalita na tama. Siya na hindi pa nakakarinig ni isang salita ay binigyan din ng wika mula kay Jesus.

 

Nang makita ni Jesus na dumadami ang mga tao, sinabi niya sa masamang espiritu, "Inuutusan kita, espiritu ng pagkapipi at pagkabingi, lumabas ka at huwag ka nang babalik sa kanya!" (Marcus 9:25) 

 
Si Pantalion Escolotor pagkatapos niyang maligtas at natanggap ang pandinig at makapagsalita na.


 
Si Angel Ojel ay mayroong 20% na paningin. Pagkatapos madasalan ay binigay ni Jesus ang 100% na paningin.

 

Si Alma Villas ay may malaking tumor cancer sa kanyang tiyan. Sa panahon ng siya ay dasalan ito ay nawala at pagkatapos ay hindi niya na ito mahanap pa. Siya ay humanga at nagalak.

Nakita mo na at narinig ang ilan sa mga patotoo sa kung ano ang ginawa ni Jesus sa biyaheng ito. 

251 katao ang tumawag kay Jesus at naligtas, daan-daang katao ang napagaling. Mga tao na may masamang espiritu ang napalaya at nakatanggap ng kaligtasan. Napakaraming himala ang nangyari sa madla. 

Ang simbahan na kung saan ang dibisyon at pagkahati ang namayani ay nagbago ng tuluyan. Kinatagpo ni Jesus ang bawat isa sa kanila at ang pagsisisi at pagpapanumbalik ay naganap. 

Pumunta ako sa Pilipinas upang ipamahagi ang Kanyang dakilang pangalan sa mga Hentil. Sapagkat naglalakbay sila sa pangalan ni Cristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong sa mga di sumasampalataya sa Diyos (3 Juan 1:7) 

May mga milyon katao ang naghihintay para isang tao na pumunta at ipangaral ang kaharian sa kalangitan para sa kanila. Kami ay hanadang pumunta. Ngunit upang magawa ito kinakailangan namin ang inyong supporta para sa biyahe at sa regular na paghahandog. magkasabay nating saksihan ang mga taong naligtas, gumaling at napalaya sa kung ano ang gumagapos sa kanila.

Pagpalain nawa kayo ng Panginoon!
 


Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal, Norway