Biyaheng pagmisyon

Tingnan ang kabuuan


Unang pahina


Ang bagong yugto sa Kikuu

(Kenya 2011)

Noong Nobyembre 2011 si Ingebrigt Hoset ay naimbitahan sa Kenya upang mangaral sa isang krusada, sa nayon ng Kikuu sa distrito ng Kitumi. Kasama sa paglalakbay ay si Sigbjoern Renning, na siyang nangaral at nagdokumentaryo sa buong biyahe sa pamamagitan ng pagkuha mga larawan at video recording.

May mga araw na sadyang makapangyarihan na lubhang nagpabago sa Kikuu. Sa panahon ng paghahanda para sa biyahe, sa bahay sa Norway, si Ingebrigt ay nakatanggap ng salita sa Bibliya at ito ay: Datapuwa't ang ganito'y hindi lumalabas kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. (Mateo 17:21) Ang salitang ito ay naggabay patungo sa walong araw na pag-aayuno sa paghahanda para sa magaganap sa Kikuu.

Distrito ng Kitumi

Ang Kikuu ay matatagpuan sa silangang bahagi ng Kenya, ang nayon at ang distritong ito ay tinaguriang pinakamalaking bahagi na kuta ni satanas na mayroon ang Kenya. Ang mga mangkukulam at manggagaway ay nagkakalat at bansag na ang kanilang mga gawain sa lugar na ito. Ang mga tao sa mga malalayong lugar ay pumupunta dito upang makakuha ng ''tulong'' dito. Dito makakabili ka ng kagalingan sa iyong sarili, o kaya makakabili ka din ng gayuma upang makawala sa asawa mo, o kaya sa mga kamag-anak na kaaway mo. Ang kahirapan ay malubha at ang edukasyon sa populasyon ay sadyang kulang. Noon lang nakarang 2007 nakapagsimula ang mga mga kabataan na pumasok sa eskwelahan. Ito ay napagdesisyonan sa gobyerno ng Nairobi. Mula noon, ang mga kalalakihan ay sinanay na magpastol at iba pang mga gawaing panlalaki at ang mga kababaihan naman ay tinuruan ng mga gawaing pangbahay. Ang mga elektrisidad at tubig sa gripo ay di pa umiiral at ang daan ay di mo mawari. Dahil walang lugar kung saan pwede kaming magpalipas, kung kaya't sa bayan ng Zomba kami pumisan kung saan may 25 minuto ang biyahe mula sa Kikuu. Mayroong napakatinding kadiliman na bumabalot sa Kikuu, at ang bahaging ito ng distrito ng Kitumi ay ganoon na mula pa noong siglo na ang nakalipas. Sa bayan na ito ay magkakaroon kami ng krusada! 


Ang daan patungo sa Kikuu...

Ang kasaysayan

Sa puntong iyon si Ingebrigt at si Sigbjoern ay dumating sa isang nayon, ito ay napakamakasaysayan! Ang rason nito, dahil sila ang pinakaunang puting dayuhan na nakapunta sa Kikuu at si Ingebrigt ang pinakaunang puting dayuhan na nangaral sa ebanghelyo ni Jesu-Cristo sa kanila. Ang mga tao, bata man o matanda ay napapalingon at tumitingin sa mga puting dayuhan na pumunta sa kanila.


Ang mga bata noong una ay medyo nahihiya pa sa puting dayuhan na ito ngunit kalaunan sila ay naging ''matalik na magkaibigan'' na. Si Ingebrigt Hoset at ang mga bata sa simbahan ng Kikuu.

Ang simbahan sa Kikuu

Ang simbahan sa Kikuu ay sinimulan noong 2003. ang rason kung kaya't naipatayo ang simbahan na ito ay dahil isang tao na galing sa bayan na ito ay lumipat at nanirahan sa Nairobi. Doon siya ay naging kristiyano at nag-umpisang dumalo sa simbahan. Pagkalipas ng ilang panahon, sinabi niya sa kanyang pastor ang tungkol sa kanilang nayon kung saan siya nanggaling at kung posible bang magkaroon ng krusada doon upang maabot ang mga tao. Ito ay nangyari nga at ang simbahan sa Kikuu ay naipatayo pagkatapos makabuo ng mga mananampalataya. Ang pastor sa Nairobi ay ang kakilala ni Ingebrigt sa Kenya. Siya ay si Pastor Shadrach. Ngayon nais nilang magkaroon ng malaking katagumpayan, at si Ingebrigt ay naanyayahan upang makasama bilang isang mangangaral. Ang simbahan sa Kikuu ay mayroong 70 kasapi kung saan karamihan dito ay mga biyuda o biyudo. Ang rason kung bakit marami sa kanila ay ganito ay dahil sa kasamaan na lumalaganap dito, at ang pagkainggit na mayroon sa mga naninirahan dito. Ang mga asawa ng mga nabiyuda ay matagal na panahon ng pumanaw hindi pa man sila matanda; sila ay sinumpa ng mga mangkukulam hanggang sila ay mamatay. Ang mga kristiyano ay itinakwil ng kanilang mga pamilya, at hindi makakaasa ng kahit anong tulong mula sa kanila. Kung kaya't ang simbahan ang kanilang panibagong pamilya. At kung kaya't ang simbahan ay may lupain kung saan nagtatanim sila ng mga gulay at mga pananim at ito'y kanilang pinaghahati-hatian at binabahagi sa kanilang mga sarili at sa iba pa. Kung nais mong maging kristiyano sa Kikuu, kailangan ikaw ay 100% na sigurado kung hindi ikaw ay mamamatay!


Bata man o matanda ay parehong nagagalak sa Panginoon habang nagpupuri.

Ang mga pagtatagpo

Ang krusada sa Kikuu ay ginanap sa isang pamilihan o palengke pagkatapos ay nagkaroon ng pagtatagpo sa simbahan. Ang mga Kenyans ay kinahiligan ang musika at ang pagsasayaw at halos karamihan sa kanila ay ganito kung kaya't marami ang pumunta upang tumingin at makinig. Sa pagtitipon sa simbahan ay napakaraming mga tao at punung puno na ang simbahan kung kaya't marami sa kanila ay tumayo na lamang sa labas ng gusali. Sa kalaunan mas marami pa ang tao sa labas kesa sa loob. Ito ay isang pabor upang maipangaral ang ebanghelyo ni Jesus, at isa pa gagawin ito sa isang lugar kung saan nababalot ng kadiliman katulad ng Kikuu. At ang salita ng Diyos ay nagtagumpay, tinanggap ng mga tao si Jesus sa kanilang buhay at ang kanilang buhay ay habangbuhay ng magbabago. Sa kabuuan ay may 111 katao ang nadasalan namin tungo sa kaligtasan sa panahon ng limang araw na krusada. Sa simbahan ang sangkatauhan ng Diyos ay nanumbalik muli sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Dito nagkaroon ng makapangyaring mga krusada kung saan ang pagpapalaya at marami ang napagaling ay naganap.


Si Ingebrigt Hoset ay nagdasal sa mga maysakit.Si Sigbjoern roening ang nangaral. Sadyang napakarami ng tao kung kaya't ang mga bata ay kinakailangang umupo sa likuran ng entablado.

Ang pambihirang lagumpay

Ang pambihirang tagumpay ay nakamit sa ikatlong araw ng krusada. Nang ang paanyaya ay inihain upang tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon sa kanilang buhay, ay may isang tao na itinaas ang kanyang kamay at pumunta sa unahan. Nang siya ay dumating, bilang tumahimik ang mga tao at binigyan siya ng daan. Dahil siya ay isang makapangyarihang manggagaway o salamangkero, kung saan matagal na panahon na marami siyang binihag sa kanyang maitim na kapangyarihan at sinumpa. Ang ganitong pagsisisi ng kasalanan ay napakahalaga dahil ipinakita dito sa mga tao na si Jesus ay mas makapangyarihan at malakas kesa sa mga mangkukulam at manggagaway. Ang pagkaligtas sa isang manggagaway ay naghatid ng isang malaking pag-asa ng pagbabago ng buhay at kaunlaran sa buong rehiyon dahil ang ''mga malakas'' ay bumagsak. Bago kami umalis sa Kikuu ang ex-manggagaway ay hinayan niyang sunugin ng pastor ang kanyang mga kagamitan na ginagamit niya sa paggawa ng maitim na kapangyarihan. Ang ex-manggagaway ay naging kasapi na ng simbahan


Si Ingebrigt Hoset at si Pastor Shadrach ay nagdasal para sa mga tao doon sa pamilihan o palengke.

Panapos na Salita

Nagkaroon ng di maipaliwanag na kasiyahan sa simbahan sa Kikuu nang kami ay umalis na. Kung ano ang kanilang ipinagdasal ay nasagot na. Sabi ni Pastor Samuel sa amin na mayroon na silang plano na gumawa ng mas malaking simbahan dahil ang kanilang simbahan ay naging napakaliit na sa dami ng tao. Nag-umpisa na rin silang mag-abot sa mga iba't-ibang nayon sa pamamagitan ng ebanghelyo ni Jesus. Pagkatapos ng ilang siglo ng kadiliman, ito ngayon ay naging bukas na, isang pintuan para sa malaki at mabungang pag-ani sa Distrito ng Kitumi. Lahat ng papuri ay kay Jesus!!


Nagkaroon ng sa Kadakilang kagalakan sa Kikuu dahil sa ginawa ni Jesus sa kanila.

Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal, Norway