Misyon
Pagtuturo
Kontak
Balita

Ibang Wika
Maghandog


Facebook

"At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo!" Juan 8:32
     
 
 
 

   

Maligayang Pagdating sa homepage ng Word Of Freedom foundation.

Ang aming misyon ay ang ipangaral ang ebanghelyo ni Jesu-Cristo sa mga bansa.


Si Jesu-Cristo ay ganun pa rin noon, ngayon, at magpakailanpaman, at ginagawa Niya pa rin ang parehong gawain na ginawa Niya noong nasa lupa pa Siya. Siya ay nagligtas, nagpalaya siya ng mga bilanggo, at pinagaling ang mga may sakit. Sa aming pahina mababasa mo ang  mga patotoo na nagpapahayag na si Jesus ay buhay!


Pagpalain nawa kayo ng Panginoon!
Ingebrigt Hoset
 
 
 
 
 
 
Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal, Norway - Kontak: