Biyaheng pangmisyion

Tingnan ang kabuuan


Unang pahina

Pagbabago sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Jesus

 (Estonia, 2010).

Kaligtasan at pagpanumbalik


Noong Septiyembre,Nobyembre at Disyembre taong 2010 si Ingebrigt Hoset ay nagkaroon ng tatlong biyahe sa Estonia. Ang rason sa biyaheng ito ay mababasa natin sa Mga Gawa. Sa 15:41 mababasa natin ang tungkol kay Paul na ''Naglakbay sila sa Siria at Cilicia at pinatatag ang mga iglesya roon.''. Habang pinagpapatuloy natin ang pagbabasa, makikita natin ang bunga ng kanyang ginawa sa Mga Gawa 16:5; ''Kaya't tumibay sa pananampalataya ang kaanib ng bawat iglesya, at araw-araw nadaragdagan ang bilang ng mga alagad.''

Nang ang krisis pangpinansyal ay dumating sa Estonia, sadyang marami ang nahihirapan dito. Ang kawalan ng trabaho ng karamihan ay tumataas at ang presyo ay tumataas din. Malakas din ang naging epekto nito sa mga mananampalataya sa Estonia. Ang mga simbahan ay lumala pagdating sa pinansiyal at maraming mga pastor ang nahihirapan sa mga gastusin sa katapusan ng buwan. Marami din sa kanila ang nagbitiw bilang pastor.
Ang pagpapalakas sa mga simbahan ang nasa puso ni Ingebrigt para sa tatlong krusadang ito sa Estonia noong taong 2010.

At ang simbahan ay napalakas at napanumbalik. Napakalakas ng presensiya ng mga mananampalataya na nagpunta sa harapan upang magsisi sa kanilang kasalanan bago pa man naipahayag ang paanyaya.
Ang mga tao ay tumanggap ng kaligtasan. Sumatotal nasa 120 katao ang tumanggap kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon sa kanilang buhay. Ang pinakamatanda ay nasa gulang na walumpo at ang pinakabata ay nasa gulang na siyam

Marami rin ang nakaranas ng paggaling mula sa mga karamdaman at sakit. Isa sa kanila ay si  Tamara.

Tamara


Si Ingebrigt Hoset at Tamara.

Si Tamara ay isang mabait na babae na nasa 70 taong gulang. Ilang panahon ang nakalipas ng siya ay nagkaroon ng stroke at naging paralisado ang kanyang kaliwang balikat pababa sa kanyang balakang. Ang paralisa ay nagsasaad na siya ay makakalakad lamang kung may tungkod, kahit na meron nito siya ay nahihirapan pa rin sa paglalakad. Noong Nobyembre, siya ay dinala sa isa sa mga krusada sa Narva at nais niyang madasalan. 

Nang tinanong siya ni Ingebrigt kung ano ang nais niyang padasalan, at sinabi niya nais niya ang lakas upang magawa niyang makalakad na hindi kinakailangan ang tungkod. Pagkatapos tinanong siya kung naniniwala siyang magagawa ito ni Jesus para sa kanya. Ang sagot niya ay Oo. 

Dinasalan siya ni Ingebrigt at pagkatapos ay kinuha ang kanyang tungkod at umatras si Ingebrigt ng mga 2-3 metro ang layo. Dala niya ang tungkod ni Tamara sinabi niya kay Tamara; lumakad ka sa ngalan ni Jesus! At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon lumakad si Tamara ng walang tungkod. Nang bumalik si Ingebrigt sa Narva noong Desyembre, nakatagpo niya ang masayang si Tamara na nagsabi na nawala na ang paralisa, at siya ay naglalakad na ng walang baston simula noong Nobyembre na siya ay nadasalan.


Ang malaking paghahanda

Sabado, Desyembre 11 ang simbahan ng Word of God ay nagtanghal ng malaking paghahanda para sa mga mahihirap, walang tirahan, at mga lasengero. Sumatotal mga nasa 100 katao ang pumunta sa simbahan ng Sabadong ito. Dito sila ay sinilbihan ng hapunan, tsaa at keyk na may kasamang mga awit at patotoo tungkol kay Jesus. Sa panapos ang mga dumalo ay pinabaunan ng supot na may lamang pagkain upang madala nila pauwi. 

Ang pagtitipon na ito ay isang ningning sa tatlong biyahe ni Ingebrigt sa Estonia noong 2010. Ang tugon na dumating ng ang imbitasyon ay inihayag upang tanggapin si Jesus ay lampas pa sa inaasahan. Sa sumatotal nasa 80 ang tumanggap at naligtas. At nagkaroon ng labis na kagalakan pagkatapos nilang hingiin kay Jesus na sila'y iligtas.

Ilan sa mga dumalo sa paghahanda.


Panapos na salita

Nang magtrabaho si Paul sa Syria at sa Cilicia pinalakas niya ang mga simbahan o iglesya. Ang bunga gawaing ito ay nadaragdagan ang simbahan kada araw. Ganun din ang paggawa ng salita ng Diyos, kumikilos pa rin ito ngayon. Ang mga simbahan ay nagkaroon ng pagbisita noong 2010 at pinalakas, at nasa 120 ang pumunta sa pananampalataya kay Jesus..

Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal, Norway