Misyon

Tingnan ang kabuuan


Unang pahina

Pagbisita sa mga pamilyar na lugarMula noong unang pagbisita namin sa sa Estonia noong 1991 mahigit-kumulang 70 na beses ang biyahe doon, upang maihatid ang salita ng Diyos at makapagbigay ng tulong. Ang Estonia ay may madilim na nakaraan ng karahasan at pang-aapi. Pagkatapos ng apat na taon naglakbay, ay panahon na para sa pagbisita muli ni Ingebrigt at Bjørg don. Ang layunin ng aming biyahe ay ang bisitahin ang limang simbahan na amin ng nabisita noon, at ibahagi sa kanila kung ano ang ipinahayag ng Diyos sa aming puso. Ito ay naging magalak na biyahe, at panahon ng pagbisita sa mga simbahan sa limang magkaibang lungsod. Isa sa mga pagtitipon labing tatlo katao ang tumanggap kang Kristo, at marami sa mga tumalikod ang nagbalik-loob sa Kanya sa isa ding pagtitipon. Sa ikatlong pagtitipon karamihan sa mga nandoon ay nagsipagsisi sa kanilang mga ginagawa sa buhay.
13 katao ang pumunta sa harap at tinanggap si Kristo bilang kanilang tagapagligtas.

Ang bilang ng mga dumalo ay iba-iba. Ang isa doon ay may pitong kababaihan lamang , at halos lahat ay mataas na ang edad ang nandoon, ngunit ang sabi ni Jesus; "Huwag kang matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian." (Lukas 12:32). Ang Pastor sa simbahang ito ay nagkaroon na na sumuko, ngunit makapangyarihang natagpo siya ng mensahe at ng propesiya. Ang isang matanda ay labis na naantig, at malakas na nagpuri sa Panginoon, nagyakapan sa isa't-isa at hindi nais umalis kahit tapos na ang pagtit ipon. Ang munting simbahang ito ay nagkaroon ng pagbisita at paghimuk mula sa Panginoon. Si Jesus ay napakabuti at inaalala niya ang kanyang kawan.

Nagkaroon din ng maraming paggaling. Isang babae na nasa apatnapu ay nagdurusa sa pinsala sa likod matapos siyang mahulog sa kabayo noong siya labing apat na taon pa lamang. Nakilala namin siya ng lunes at dinasalan namin siya sa pinsala sa likod. Pagkasabado , matapos naming makabalik sa aming tahanan, nakatanggap kami ng mensahe na ang babae ay gumaling na! Isang babae din ang may sakit sa likod ang nais na di pumunta dahil sumasakit ang likod niya, ngunit nakadama siya ng bugso na pumunta, at kalaunan siya nga ay pumunta. Ng makatanggap ng intersesyon, itinaas niya ang kanyang mga kamay at nagbigay papuri sa Diyos. Ang sakit ay nawala at siya ay gumaling! Siya ay napuno ng galak at pasasalamat. Isang tao ay gumaling mula sa pagiging bingi, kaagad pagkatapos madasalan, ang kanyang mga tainga ay binusa pabukas at naging normal ang kanyang pandinig.
Ang babaeng ito ay ibinahagi ang kanyang testimonya, matapos gumaling agad-agad ng madasalan, mula sa sakit sa likod. Noong una nais niyang hindi pumunta ngunit ng maramdaman niya ang bugso na pumunta, siya ay pumunta din.Ang babaing ito ay nais madasalan dahil siya ay bingi. Nang siya ay dinadasalan ang kanyang tainga ay binusa pabukas at siya ay nakarinig na.

Sa panahon ng aming pananatili sa Estonia nakarinig kami ng mga testimonya na bunga ng aming mga nakaraang gawain doon. Sa isa sa mga lugar, isang mtandang babae ang lumapit sa akin at tinanong kung naaalala ko pa ba siya. Sinalaysay niya ang panahon ng siya ay papunta sa isang shopping mall sa lungsod ng Narva, at nakarinig siya ng mga pagkanta at musika sa daan. Hindi ito pangkaraniwan kung kaya't siya ay huminto at nakinig. Nang ang pagkanata at ang musika ay natapos, narinig niya na ipinangaral ang Salita ng Diyos, at nang ang imbitasyon sa kaligtasan ay inanunsyo, siya ay lumapit sa harap at tinanggap si Jesus. Ito ay nangyari dalawangput isang taon na ang nakakaraan, nang kami ay nag evangelized sa mga daan ng Narva. May isa din na nagpakilala na siya ay naligtas sa isa sa mga pagtitipon labing apat na taon na ang nakakaraan. May isang tao din na naligtas at ngayon ay isa ng misyonaryo sa Russia, kung saan siya ay nagtayo ng simbahan kasama ang kanyang asawa. May isang dalaga na nagpakilala din na siya ay tumanggap ng kaligtasan sa huling pagbisita ni Ingebrigt sa Estonia at sinabing siya ay nagdadasal araw-araw para kay Ingebrigt.

Mabuti ang aming pagbabalik sa Estonia. Alam namin na ginamit kami ng Panginoon sa bansang ito, at masayang makita muli ang mga kaibigan namin doon, at makadaupang palad ang mga taong naligtas at bunga ng aming gawain doon. Ibinibigay namin ang lahat ng papuri sa aming Diyos!

Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal, Norway