Biyaheng pangmisyon 

Tingnan ang kabuuan


Unang pahina

370 ang tumanggap kay Jesus!

 

Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? (Mateo 16:26)

Walang ibang mas mahalaga kesa sa tao, dahil tayong mga nilalang ay matagal ng inabandona. Isang bagay lang ang maari nating maialay sa Panginoon, ito ay ang pakikisama sa Kanya at maitatatag lamang ito kapag tinanggap natin ang ginawang kaligtasan ni Jesus ng ipinako Siya sa krus.

Ang salita tungkol sa krus ay samakatuwid ang kapangyarihan ng Diyos patungo sa kaligtasan. (1 Korinto 1:18) 'Ang salitang ito ay sadyang makapangyarihan dahil napapatuwid nito ang pinakamakasalanang tao sa harap ng Diyos. Kahit ano pa ang nakaraan mo, ang kapangyarihan ng ebanghelyo ay nagpapabago sa tao. Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. (2 Korinto 5:17)

Naranasan namin at nakita saan mang sulok ng mundo na ang Ebanghelyo ay ipinangaral. Isa na dito ay sa Pilipinas noong Mayo 2006 maraming mga tao ang nabago ng ebanghelyo at sila ay nanampalataya at tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon sa kanilang buhay. Sa biyaheng ito ay may 370 katao ang tumanggap kay Jesus at nangaligtas! Ito ay napakamakapangyarihang karanasan na makita ang pagbabago na naganap- nang sila ya dumating sa pagtitipon, nakita namin ang kahungkagan sa kanilang mga buhay. At nang maihayag na ang paanyaya para sa kaligtasan ay marami ang pumunta sa harapan. Lahat ng klase ayon sa edad ay nandoon. Yung iba sa kanila ay umiiyak at sumasamo ng kaligtasan at marami ang umiyak sa Panginoon nang sila ay magsisi sa kanilang kasalanan. Pagkatapos nilang tumawag kay Jesus ay nakita namin na nagningning ang kanilang mga mata. Nagtanong ako sa ilan sa kanila kung ano ang kanilang naramdaman. Ang kanilang mga sagot ay; '' ito ay liwanang, o kaya, nagkaroon ako ng kapayapaan, at may kasiyahan akong naramdaman''.

Karamihan sa mga taong ito ay mahihirap. Marami ay marurumi, payat, at hindi maayos ang pananamit. Ngunit sila ay mahalaga sa Diyos. Kanyang inililigtas ang mga dukhang tumatawag,lalo na ang nalimutan, mga taong mahihirap;sa ganitong mga tao siya'y lubhang nahahabag;sa kanila tumutulong, upang sila ay maligtas.(Mga Awit 72:12-13)

Sa siyudad ng Baleguian ang lugar kung saan marami ang mga taong naligtas. May 280 katao ang pumunta sa kanilang pananampalataya kay Jesus doon. Bilang bunga ng krusada, isang simbahan ang naitayo doon. Yung iba sa mga taong naligtas ay galing sa Agusan del Norte at lungsod ng Surigao. Ang tatlong siyudad ay parte ng isla ng Mindanao.

Ang pangalan at tirahan ng mga bagong mananampalataya ay nakatala kung kaya't ito ay mabisang pahayag. Ang pagbabago sa Agusan del Norte.


Pagsisisi sa kasalanan sa Baleguain
.


Mga taong naghahangad ng kaligtasan sa Baleguian. 

 

 

Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal, Norway