Biyaheng pangmisyon

Tingnan ang kabuuan


Unang pahina
 
 
 

Ang krusadang nagpayanig ng kaharian

 (Nigeria, Marso 2007)

 

Pagkatapos ng komperensya sa Badagry, kami ay nagbiyahe sa bayan ng Oni, Ogun State para sa tatlong araw na krusada. Ang ibig sabihin ng Oni ay buwaya, at ang mga mamamayan sa Oni ay sumasamba sa buwaya.

Ang naghanda sa krusada ay si Pastor Thomas Melchizedek. Siya at ang kanyang asawa ay pumunta doon bilang mga misyonaryo mula sa Lagos labing-apat na taon na ang nakalilipas sa distrito ng Waterside sa Ogun State kung saan ang bayan ng Oni ang pinakamalaking lungsod. Dito sila ay nag-umpisang magtayo ng simbahan at eskwelahan.

Sa Nigeria may ibat-ibang maliliit at malalaking kaharian, isa sa mga iyon ay ang nasa Waterside. Ang kapatid ng hari ay isa sa mga naligtas sa ginawa ni Melchizedek, at siya ang nagbukas ng palasyo ng hari para sa amin at inanyayahan kaming manatili doon sa panahon ng aming krusada. Iyon ay isang totoong pag-estima. 

Andito na ang ulat sa pagyanig ng kaharian.

 


Ang tarangkahan sa palasyo ng Hari sa bayan ng Oni,Waterside,Ogun State. Ang lugar kung saan naging bahay namin sa tatlong araw.
 

Si Akphinjo ay naligtas!

Sa Africa marami ang may iba't-ibang orasyon,gayuma,mahika at pangkukulam. Isa sa orasyon ng pangkukulam ay tinatawag nilang Osygbo at sinasamba nila si Aiyelala (diyablo mula sa ilog at lawa). Ang pinakamataas na lider sa Osygbo ay ang animnapu't dalawang taong gulang na si Akhpinjo Horumfumni. Siya ay nakatira sa bayan ng Oni at siya ang pinakapinuno sa lahat ng manggagaway, salamangkero at mangkukulam sa buong distrito. Siya ay kinatatakutan ng lahat dahil alam nila ang kapangyarihang itim na meron siya. Si Akhpinjo ay kilala sa titulong mamamatay-tao at siya ay ganoon. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng sumpa ang mga tao ay namamatay sa aksidente sa sasakyan, pagpapakamatay, sakit at marami pang iba. Maari din siyang magpadala ng diyablo sa isang tao upang maging sanhi na sila ay maging baliw at umasal na parang aso, pusa, ibon o kahit na anong klase ng hayop sa buong buhay nila. Si Akhpinjo Horumfumni ay pumapatay din ng tao bilang ritual na sakripisyo kay Aiyela (diyablo).

Ang taong ito ang pinakamalaking kalaban sa pagpapatayo ng simbahan sa Waterside na hindi naging matagumpay.

Sa unang gabi ng krusada siya ay pumunta sa pagtitipon upang tingnan kung ano ang nangyayari. Nang siya ay umalis sa pagtitipon siya ay naligtas. Ang ebanghelyo ni Jesu-Cristo ay sadyang napakamakapangyarihan na ang kadenang nakagapos sa kanya sa mga pangkukulam at dyablo ay nakalag sa kanya. 

Ito ang unang pagkakataon na ang isang Akhpinjo ay naligtas.

Sa pangalawang gabi ang kanyang asawa naman ang naligtas! At sa pangatlong gabi siya ay tumayo at nagpatotoo na ang kanyang buong pamilya ay pupunta sa simbahan. Ang araw na ito ay huwebes, Pebrero 22. At ng sumapit ang Lingo ay dumating si Akhpijo upang manampalataya dala ang buong pamilya niya.

Sa sumatotal nasa dalawang daang katao ang naligtas sa tatlong gabing krusadang ginanap.


Pagpapagaling

Si Jesu-Cristo noon, ngayon at magpakailanman ay hindi magbabago. Siya ay ganoon pa rin at ginagawa niya pa rin kung ano ang ginagawa niya noon. Sa pangalawang gabi ng krusada, inanyayahan namin ang lahit ng maysakit na pumunta sa harapan. Mga nasa 150-200 ang pumunta sa harapan. Sa halip na dasalan sila isa-isa, hiniling sa kanila na ilagay ang kanilang kamay sa parte ng katawan kung saan sila may karamdaman, kung marami sa kanilang katawan ang may karamdaman, hiniling sa kanila na ilagay nila ang dalawang kamay sa ulo nila. 

Ginawa nga nila ang hiniling sa kanila at sila ay nagpahayag na may pananampalataya sila na sila ay gagaling. Ang sumunod na ginawa ay ang pagmamando sa lahat ng karamdaman, espiritual na sakit, paghihirap at pagdurusa na lumisan sa kanila. Pagkatapos ay ang patotoo at napakarami ang nagpatotoo.

Isang babae ang kinulam at hindi siya makalakad dahil dito. Agad-agad siya ay gumaling at ang masamang espiritu ay lumisan sa kanyang katawan na humihiyaw ng malakas!

Isa pang babae ang nakaratay sa loob ng tatlong taon dahil ang kanyang kanang paa ay may malubhang sakit kung kayat hindi niya ito magamit, siya ay agad na gumaling at nakalakad.

Ang pangatlong babae ay masakit ang kanyang balakang patungo sa dalawang paa, siya ay paika-ika ng pumunta sa krusada. Pagkatapos ng pagdadasal, ang sakit ay nawala at siya ay nakalakad ng normal.

Mayroon pang napakaraming patotoo kung ano ang ginawa ni Jesus ng gabing iyon.


Ang umaapaw na tarangkahan sa langit ay nabuksan!

Sa bahagi ng Ogun State na aming binisita ay kadalasang umuulan sa panahon ng Desyembre at Enero. Ngunit sa taong ito walang ulan na naganap. Ang krusada namin ay nangyari sa katapusan ng buwan ng Pebrero at ang kakulangan ng ulan ay nagbabadya ng panganib para sa mga pananim na masira sa taong ito.

Pagkatapos ng pangatlo at huling krusada ang mga tao ay nakauwi ng walang panganib at ang umaapaw na tarangkahan sa langit ay bumukas. Bumuhos ang ulan at ang malakas na kulog at kumidlat na kailanman ay hindi pa nangyayari. At alam ng lahat na ito ay isang palatandaan mula sa langit na nagkaroon ng malaking katagumpayan sa kaharian ng Oni.

Pagkatapos ang pagbabalik namin mula sa Nigeria, nakatanggap kami ng mga ulat na parati silang umaani ng mga tao para sa kaharian sa Langit!

 

Mga Larawan

 


Mga taong naghahangad ng kaligtasan sa bayan ng Oni.

 
Si Ingebrigt Hoset, ang naligtas na si Akhpinjo Horumfumni at ang kanyang asawa.Siya ang gumaling mula sa sakit sa balakang papunta sa mga paa paika-ikang dumating ngunit pinagaling lahat iyon ni Jesus.

 


Ang babaeng ito ay kinulam na nagpabaliw sa kanya at hindi siya makalakad. Agad-agad siya ay napalaya mula sa masamang espiritu. Pagkatapos siya ay nag-umpisang lumakad bago siya nag-umpisang tumakbo sa sangkatauhan nagbigay ng kanilang kagalakan para sa kaniya.

 


Nakaratay sa loob ng tatlong taon na hindi makalakad. Hinangad niya na makapunta sa krusada. Doon siya ay kinatagpo ni Jesus at ibinalik sa kanya ang lakas sa kanyang mga paa. Ang larawang ito ay nagpapakita ng unang hakbang niya sa loob ng tatlong taong pagkakaratay. 

 

 
Sa ngalan ni Jesus ikaw ay gumaling! Nang hindi hinihawakan ang sakit sa dibdib ay nawala agad.

 


Si Pastor Melchizedek Thomas sa labas ng kanyang tahanan.

Pagkatapos ng krusada si Melchizedek ay mayroong tatlong salita na naglalarawan sa krusada: Tagumpay, Pagpapala, Breakthrough.

 

 

 

Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal, Norway