Biyaheng pangmisyon

Tingnan ang kabuuan


Unang pahina

 

 

 

 Mula sa kadiliman patungo sa liwanag

(Guinea, Marso/Abril 2009)

Noong Marso/Abril ay ang pangalawang biyahe ni Ingebrigt Hoset sa Guniea sa West-Africa.

Mula nang si Apostle JM Williams sa Nigeria ay inumpisahan ang kanyang hindi mabilang na gawain dito noon Nobyembre 1990, ang bansa ay nakaranas na muling pagbangon mula sa paghihirap hindi katulad sa ibang bansa.

Noong taong 1990, ang Guniea ay isang Islamic na bansa na nagsasanay ng batas na sharia. Noong December 23,1993 ang bansa ay gumawa ng isang constitusyonal na pagbabago na nagpahantong sa relihiyosong kalayaan.

Desyembre 22, 2008 si Presidente Lansana Conté ay namatay pagkatapos makapagserbisyo ng 25 taon bilang isang taong makapangyarihan. Ang militar ang pumalit sa pamamahala at pinili nila si Captain Moussa Dadis Camara bilang presidente. At sa unang pagkakataon mula nang ang Guniea ay maging independenteng estado 50 taong na ang nakalipas, ang bansa ay nagkaroon ng presidente na ipinapahayag ang pananampalataya ng Kristiyanismo.

Ngayon mayroong 24 porsyento sa papolasyon na nabibilang sa Kristiyanismo. Isa sa mga ito ay ang Henriette Conté ang balo ng namatay na presidente na si Lasana Conté; siya ay nabibilang sa simbahan ng Conakry.

Si Ingebrigt Hoset at si Henriette Cònte.

 

Ang Utos

Nang si Williams ay tinawag ng Panginoon upang maglakbay sa Nigeria papunta sa Guniea, iyon ay dalawang kautusan. 

Ang unang kautusan ay, ang sindihan ang liwanag sa kadiliman. Ang pangalawang utos ay upang magtatag ng hukbo. Ang Diyos ay nagsabi sa kanya na ang utos na ito ay tutungo sa dalawang bahagi ng muling pagbangon. 

Ang unang utos ay ang ipangaral ang ebanghelyo at maitatag ang kaharian ng Diyos sa bansa. Sa pamamagitan ng pag-aayuno at pagdadasal, matinding pagtatrabaho, pang-uusig, pagkakulong, at pagtitiis ang katagumpayan ay nakamit noong 1993, bilang isang apoy ang pagbangong muli ay lumaganap mula sa kapital ng Conakry patungo sa bansa. Sa pamamagitan ng pagpapagaling, malalakas nga gawain at mga himala, ang ebanghelyo ay nagkaroon ng malaking pag-usbong. Ang mga bulag ay nakakita, ang bingi ay nakarinig at nakalakad ang mga paralisado. 

Ang organisasyon ni William na ang Shekinah Ministries Guniea ay mayroon na ngayong 250 na congregasyon. At 650,000 na kasapi sa buong mundo. Hindi ang tribo, o ang wika o ang malaking lugar ang naging liwanag sa pag-abot. 

Dalawang taong na ang nakakaraan, sinabi ng Panginoon kay Williams na ang unang bahagi ng utos ay nagtagumpay, ngayon naman ang panahon sa pangalawang kautusan. Upang magtatag ng hukbo. Ang salita na binigay ng Panginoon ay nasa Juan 12:24, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang magiisa; nguni't kung mamatay, ay nagbubunga ng marami. 

Ang trigo na kailangang mamatay ay ang Shekinah Ministries Guniea. Sa pamamagitan ng paglapag ng organisasyon at ibigay ang responsibilidad sa mga lokal na simbahan ay naghatid sa pagbangong muli at pag-usbong.

Mula noong Agusto 2008, samakatuwid ang mga pastor mula sa kabisera ng bansa at pati na rin sa Mali Senegal, Ivory Coast at Liberia ay nagtipon sa Macenta, 950 kilometro mula sa Conakry. Dito hinanda ni Williams ang paglalapag.


 

Si Ingebrigt Hoset kasama ang karamihang Pastor.

 

Ang pagtagpo sa mg tao

Maliban sa pagtuturo sa mga Pastor sa eskwelahan nagkaroon din ng pagbangong muli sa pagtitipon sa Conakry at sa International Ledership conference sa Macenta sa naganap na programa. Sa pagtitipon mayroong 440 katao ang nagsisisa kanilang kasalanan. 

Isang araw dumating ang mag-asawang nagpatira sa amin sa kanilang tahanan. Ang lalaki ay nanggaling sa Libya sa isang training camp upang maging isang terorista. Nang marinig niya na siya ay sinanay upang maging isang suicide bomber siya ay tumakas at bumalik sa Guniea. Pumunta siya sa amin dahil nais niyang maging isang mananampalataya. At naging mananampalataya silang pareho na mag-asawa. 

Kami rin ay nagdasal sa isa sa mga kapitbahay na babae upang maligtas. 

 
Ang kapitbahay na babae ay ang nasa kanan na naligtas at ang sa kaliwa ay isang malapit na kamag-anak.

Isa pa na nakaranas ng kabutihan ng Panginoon ay ang aming tagabantay sa gabi. Matagal na siyang nakakaranas ng pananakit sa kanyang katawan at ito ay nag-iwan sa kanya ng tatak sa kanyang ugali. Siya ay kilala bilang parating galit.

Kami ay nagpatotoo sa kanya at sinabihan siya na si Jesus ay kinuha na ang lahat ng kanyang kasalanan at sakit ng mamatay ito sa krus. Sinabi ng lalaki na nais niyang madasalan upang gumaling. Ngunit hindi siya maaring maging mananampalataya dahil sa kanyang posisyon sa lipunan. Nang siya ay madasalan ay nawala ang pananakit ng katawan at naibalik ang dati niyang ugali. Na naghatid sa karamihan ng isang katanungan kung ano ang nangyari sa kanya. Ang isang tao na siyang tagadasal (imam) sa isang lokal na mosque ay nagpahayag sa mga tao kung ano ang nangyari sa kanya! Napakalakas na patotoo. Ang Panginoon ay mabuti sa lahat; at ang kaniyang mga malumanay na kaawaan ay nasa lahat niyang mga gawa. (Mga Awit 145:9)

Kami rin ay nakaranas na si Jesus ay gumawa ng makapangyarihang pagpapagaling. Isang binging babae ay labis ang katuwaan pagkatapos niyang matanggap muli ang kanyang pandinig. Isa pang babae ang inalalayan na makapunta sa harapan upang madasalan dahil sa malabong paningin, ay nakapagbasa na ng Bibliya pagkatapos madasalan. 

Ang isa sa mga huling araw sa Macenta ay nagkaroon kami ng hindi pangkaraniwang imbitasyon. Ang Gobernador sa distrito ng Macenta na ipinakilala ng bise-gobernador ay inanyayahan kami sa kanyang opisina. 

Ang Guniea ay may 13 distrito, ang distrito ng Macenta ay isa na rito na may 500,000 na mamamayan. 

Narinig ng gobernador na may mga banyagang misyonaryo sa Macenta at inimbitahan niya kami dahil nais niyang madasalan. Isang imbitasyon na hindi pa nangyari noon. Ang bise-gobernador na isang Muslim, ay kumakalaban noon sa simbahan sa pamamagitan ng mapang-abusong paraan. Ngayon siya ay humingi ng labis na kapatawaran sa kanyang ginawa at nagpahayag ng hangarin na magkaroon ng magandang pakikitungo sa mga Kristiyano. Ang hindi pagkakaunawaan ay napatawad at pagkatapos ay ang pagdadasal para sa politikal na mga lider at ang mga mamamayan sa distrito ng Macenta.

Ilang taon ang nakakaraan walang ni isang kristiyano sa Macenta. Ngayon ang distrito ng macenta ay mayroong 60 simbahan na may libo-libong kasapi. Ang simbahan ay naging isang malaking pwersa na hindi na maaring ignorahin nalang.


 
Si Apostle J.M. Williams (ang nakasuot ng bughaw na damit sa gitna), ang bise-gobernador Namy Camora(ang nakasuot ng putting damit na mahaba, katabi ni Ingebrigt Hoset) at ang international at national na mga leader sa Shekinah.

 
Prefecture de Macenta (Gobyerno sa Macenta)

 

Mula sa kadiliman patungo sa liwanag

Nang makita ni Apostle J.M. Williams ang pagpatong ng kamay sa mga pastor ito ay naging napakamakapangyarihang karanasan para sa kanya. Sinabihan niya ako pagkatapos, na ito ay kapwa ang lahat ng sakit, pagsubok, kahirapan sa umpisa ng gawain sa Guniea at naglaho na katulad ng isang hangin na dumantay sa kanyang buong mukha. Ngayon nakikita niya na na ang lahat ng mga pastor at ang kanilang mga simbahan ay nakahanda na at nakatayo bilang isang malakas na hukbo upang okupahin ang lupain ng Panginoong Jesus. 

Ang unang bahagi ng utos na ibinigay ng Diyos kay Williams ay naganap na. Ngayon ay ang pagdating ng panibagong panahon sa Guniea, panahon kung kailan ang bansa ay makakaranas ng hukbo ng Diyos, ang simbahan ay gagamitin upang makamtan ang pinakapambihirang pagbangong muli kesa sa naranasan nila noong 90's. 

Ang Guniea ay umusbong mula sa kadiliman tungo sa liwanag.

 


Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal, Norway