Biyaheng pangmisyion

Tingnan ang kabuuan


Unang pahina


 Pagsabog ng kaligtasan sa Jabonga


(
Pilipinas, Pebrero 2012)


Panimula
Noong Pebrero 2012 si Ingebrigt Hoset at ang kanyang pangkat sa Simbahan ng Siloa ay pumunta sa Mindanao para sa isang krusada na pinamagatang Jabonga Salvation Explosion. Ang Jabonga ay isang distrito sa probinsiya ng Agusan del Norte, at ang layunin ng krusada ay upang ang buong distrito ay maabot ng ebanghelyo ni Jesu-Cristo. Ang pagtitipon ay ginanap sa walong barangay ng Jabonga, na may tig-isang pagtitipon sa bawat barangay.

Ito ay isang pagbisita na hindi pa kailanman naranasan ng distrito ng Jabonga. 

Upang makamit ang pinakapambihirang tagumpay ay kinakailangan paghandaan ito ng simbahan ng Siloa sa pamamagitan ng pagdadasal at pag-aayuno, at ito nga ay kanilang nakamit.

 
Si Camilla Warmøy mula sa Siloa ay nagdasal para sa isang babae. Katabi niya ay isang tagapagsalin ng wika na si Christinalyn Cuatmora.


Si Nathalie Hoset mula sa Siloa ay nagdasal sa isang lalaki na may sakit sa tiyan. Katabi niya ay isang tagapagsalin ng wika na si Pastora Lilian Abanel.


Mula sa 1 patungo sa 19 na simbahan

Noong si Ingebrigt ay makaabot ng mga tao upang maligtas pabalik kay Jesus, nasa pagtutulungan na ng mga lokal na simbahan at responsibilidad na nila na alagaan ang mga bagong mananampalataya. Kung saan walang mga lokal na simbahan ang unang layunin sa krusada upang makapag-umpisa ng bagong simbahan. 

Ang punong pastor na si Bonifar Abanel sa simbahan ng Bridge of Hope ay nagsabi na sa unang pagkakataon na binisita sila ni Ingebrigt Hoset noong 2005 mayroon lamang siyang isang simbahan. Sa panahon ng pagbisita siya ay nabigyan ng propisiya at ipinagdasal. Ito ay naghango ng isang bagay, at noong 2011/2012 siya ay nagkaroon ng 18 simbahan. Marami dito ay naging resulta sa pag-abot ni Ingebrigt sa mga tao. Ang simbahan bilng 19 ay naumpisahan sa ilalim ng Jabonga Salvation Explosion.


Mayroong 780 ang tumanggap kay Jesus

Ang pinakadakilang karanasan na mararanasan ng isang tao ay ang maipanganak muli. Sa walong mga pagtitipon mayroong 780 na mga tao na tumawag kay Jesu-Cristo upang silay maligtas. At mayroong makapangyaring tanawin na makikita sa isang bagong mananampalataya na may pagbabago. Noon sila ay nasa kadiliman, ngayon sila ay nasa kaharian na ng liwanag. At ang bawat isa ay makikita ang pagbabago sa kanilang mga mata, dahil ang mga mata ay ang salamin ng iyong kaluluwa. Sila ay nakatayo sa harap ng entablado at para silang mga liwanag na nagningning mula sa madilim na daigdig. 

Ang bagong naligtas na lalaki ay nagsabi sa nagmamaneho namin na hindi niya kayang ilarawan kung ano ang nangyari sa kanyang kalooban, nagkaroon siya ng hindi mailarawan na kapayapaan at kasiyahan na hindi pa niya nararanasan noon. Siya ay labis na nagalak na nagkaroon siya ng pagkakataon na tumawag kay Jesus at mapatawad ang kanyang mga kasalanan. Ang taong ito ay isang Adventist at isa sa mga lider sa nayon.

Hindi na naiiba ang kanyang pahayag. Lahat ng tinatanong namin ay nagsasabi na pagkatapos nilang matanggap si Jesus ay nagkaroon ng labis na kapayapaan at kasiyahan ang kanilang buhay na hindi pa nila naranasan kailanman. Sila ay labis na naggalak sa kung ano ang nangyari sa kanilang buhay. Ang pinakamatanda na nakausap ni Ingebrigt ay isang babae na nagkakaedad ng 70. Siya ay mayroong napakahirap na pamumuhay dahil sa kahirapan Pagkatapos ng krusada siya ay pumunta at tumabi ng upo kay Ingebrigt at nagbigay ng pahayag kung gaano kaganda ang nangyari sa kanya na maging isang anak ng Diyos. 

Ang isa sa mga pagtitipon na naganap ay para sa mga kabataan. Ito ay isang napaka-espesyal na pagkikipagtagpo sa presensiya ng Diyos na hindi kailanman mailalarawan. May 55 kabataan ang tumanggap kay Jesus sa pagtitipon, marami ang may mga luha na pumapatak sa kanilang mga mata. 

Si Pastora Lilian Abanel asawa ni Pastor Bonifar ay nagsabi na pagkatapos ng mga pagtitipon ngayon at sa mga iba pang pagtitipon ay naranasan niya ang kaluwalhatian ng Diyos. At kami ay ganun din. Ang mga tao ay naligtas at napagaling.


 
Mula sa krusada sa barangay Libas, mayroong 180 katao ang tumawag kay Jesus sa pagtitipong ito..


Sagot sa mga dasal

Nang kami ay maglakbay na patungo sa ibat-ibang barangay sa Jabonga upang magkaroon ng krusada, nagmaneho kami ng dalawang klase ng sasakyan. Ang pangkat ng Siloa ay umupo sa isang jeep habang ang pangkat ng Bridge of Hope ay nasa isang trak na may mga instrumentong pangmusika, laud-ispiker, mga upuan, at iba pa. 

Ang trak ay ginamit na noon pa bago pa dumating ang pangkat ng Siloa. Ang aming tagapagmaneho ay hindi alam ang daan patungo sa barangay ng Santo Niño. Kung kaya mayroong isang kabataan na kasapi ng Bridge of Hope na nakasakay sa amin at siya ay taga Santo Niño. 

Sa daan pabalik pagkatapos ng krusada na may mahigit 100 ang tumanggap kay Jesus. May ngiti sa kanyang mga labi at sinabi niya na mahigit sampu sa kanyang kapamilya at mga kamag-anak ang naligtas. At sila ay nadasalan din at sa gabing ito ay dumating ang sagot sa kanyang mga dasal.Diyos ng mga himala

Si Jesu-Cristo ay ganun pa rin noon, ngayon at magpakailanman. At dahil siya ay tulad pa rin dati, ginagawa Niya pa rin katulad dati. Ilang daan mga tao ang nakasaksi sa mga pagpapagaling na naganap pagkatapos ng krusada.

Napakarami ang pumunta sa harap na nagnanais gumaling na ang pangkat ng Siloa ay tumayo sa ibat-ibang panig at nagdasal sa mga maysakit. Ang mga himala ay nangyari din. Isa sa mga ito na nangyari ay sa isang bata na may anim na taon at nagngangalang Mary Louise. Siya ay ipinanganak na bingi, at sa ilang sandali naibalik sa kanyan ang kanyang pandinig. Ang kanyang ama na siyang nagdala sa kanya sa pagtitipon ay kinabakasan ng saya at galak sa kung ano ang ginawa ni Jesus para sa kanyang anak. Naririto ang ilang mga patotoo sa mga tao na gumaling.

 
Anim na taong gulang na si Mary Louise ay ipinanganak na bingi. At sa pagkakataong iyon ay natanggap niyang muli ang kanyang pandinig. Siya ay napakasaya at sa likod niya ay ang kanyang ama.


Si Lizel Wood Ganadug ay agad napagaling mula sa sakit ng ulo, balikat at likod. Ang kanyang anak na babae na si Richel Wood Gandug ay agad na gumaling mula sa lagnat, at ang ubo na mayroon siya ay nawala din.


1,000 kilo ng bigas

Napakarami ang mga mahihirap at nangangailangan na mga tao ang dumating sa pagtitipon na ginanap. Bago ang biyahe patungo sa Pipilinas ay nakalikom kami ng pondo upang makabili ng bigas para sa mga mahihirap. Pagkatapos ng pagtitipon ay nagpamahagi sa mga tao ng bigas. Ang pagbabago sa maraming tao ay pambihira habang paparating na ang gabi. Sila ay naligtas, napagaling at namahinga na may laman ang mga sikmura.

 
Pamamahagi ng bigas sa Barangy Maraiguing.


Panapos na Salita

Ang pagsabog ng kaligtasan sa Jabonga ay naging kung ano ang nakalathala sa pangalan. Ito ay naging panahon ng pagbisita na hindi pa nila nararanasan tulad noon. Dahil ang pangkat mula sa Siloa ay nagbigay ng patikim para sa higit pa. Dahil hindi araw-araw na makakakita ka ng 780 katao na tumanggap kay Jesus, marami ang napagaling at panibagong simbahan ang naitayo. 

Isang pinto ang binuksan para sa amin patungo sa Pilipinas at sa muli kami ay magbabalik doon.

 
Si Camilla ang kumuha sa matagumpay na litratong ito, ang pangkat ng Bridge of Hope kasama si Nathalie at Ingebrigt matapos ang pinakahuling krusada.


Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal, Norway