Biyaheng pangmisyon

Tingnan ang kabuuan


Unang pahina

Oras ng pagbisita sa Panabo CityNoong Abril 2015, Si Ingebrigt Hoset ay nagkaroon ng pagtitipon sa Panabo City. Ang lungsod na ito ay may magandang klima at kilala sa pagproduksyon ng mga saging kung kayat itoy binansagan na “The banana-republic of the Philippines”. Ang mga naaning saging ditto ay inaangkat sa ibat-ibang bansa, at ang lungsod na ito ay may 200,000 mamamayang nakatira.

Sa lungsod na ito ay naimbitahan si Ingebrigt ng isang local na simbahan upang magkaroon ng kanyang kauna-unahang krusada sa kasaysayan. Ito ay naging panahon ng pagbisita na nagpabago sa mga buhay ng maraming tao.

Ang naging saysay ng krusada ay hindi sa kung gaano kadami ang bilang ng tao na tumanggap kay Jesus, ito ay sa dahil sa maraming natagpo ang kanilang pansariling pangangailangan. Mga mag-asawang nagbalik-loob sa isat-isa, mga may sakit na napagaling, mga taong may masamang espiritu na naging Malaya ditto, at mga backslider na nagbalik-loob kay Jesus at ang mga mananampalataya na nabago. Sa buong biyahe ay nasa 85 katao ang naligtas at nagalak sa pagdinig sa ebanghelyo, at lumapit ng may malaking pananampalataya kay Jesus.

Ang mga pagtitipon

Ang krusada ay naganap sa basketball kort sa dalawang magkaibang lugar sa Panabo City. Ang unang lugar ay sa Joesel, New Visayas na kilala na isang relocation na lugar. Dahil sa kahirapan ang mga mamamayang nakaira doon ay binigyan ng gobyerno ng panibagong tahanan upang magkaroon ng panibagong umpisa sa buhay.

Ang lugar ay kilala din bilang kuta ng mga kriminal, kung kayat ito ay hindi akma para sa iyong pagbisita kung wala kang kailangan dito. Ang lokal na simbahan ay kinakailangang magdaos ng pagtitipon didto, sapagkat si Jesus ay namatay para sa kanila, at nais Niyang marinig nila ang ebanghelyo upang sila ay lumapit sa Kaniya ng may pananampalataya.Iginiya ni Ingebrigt Hoset ang mga taong lumapit na tumanggap kay Jesu-Kristo sa Joesel,New Visayas.Ang ikalawang lugar kung saan nagkaroon kami ng pagtitipon ay sa Felissa, New Visayas. Ang dalawang nasa kaliwa ay mag-asawa na tumawag ng kaligtasan kay Jesus. Ang lalaking nasa kanan na nakatayo katabi ni Ingebrigt ay ang tagapagsalin-wika na si Pastor Irene Pastor. Pagkatapos ng mga krusada siya ay nagpahayag ng kanyang labis na kagalakan na dinala namin ang mensahe at pagpapagaling sa Pilipinas. Siya at ang kanyang buong pamilya ay labis na napagpala sa yaong pagbisita.

Dati at Pagkatapos

Sa naisulat namin, ang mga tao ay napagaling sa kanilang mga karamdaman sa biyaheng ito. Ang pang-araw araw na buhay ng karamihan sa mga taong ito ay apektado sa mga sakit na meron sila, at sila ay nagdusa at sumailalim sa karamdaman na sarili lamang nila ang nakakaalam. Ngunit si Jesu-Kristo ay pinasan na niya ang ating mga karamdaman sa Kanyang katawan ng Siya ay ipinako sa Krus, at sa kanyang mga sugat tayo ay pinagaling na.

Sinabi Niya sa Kanyang atas sa atin na lumabas tayo at ipangaral ang magandang balita at ipatong ang mga kamay sa mga maysakit sa Pangalan Niya. Sa ibaba makikita mo at iyong mababasa na si Jesu-Kristo ang makapangyarihang doktor.Si Beth Vecera na may karamdaman sa kanang bahagi ng kanyang balakang patungo sa ibaba ng kanyang mga hita.Pagkatapos madasalan, si Beth ay nagpahayag na ang lahat ng sakit ay nawala na. At siya ay labis na nagalak.Si Ivy Lopera ay may tonsilitis, Pagkatapos madasalan, lahat ng sakit ay nawala at alam niya na siya ay magaling na.Ang ina ni Ivy Lopera na si Alma Lopera ay may ulcer, pagkatapos madasalan ang lahat ng sakit ay nawala.Si Alma Lopera at ang kanyang ana kna si Ivy ay pumunta sa krusada na ginanap namin dahil narinig nila na kami ay magdadasal para sa mga may sakit. Ang krussadang iyon ay nagpabago ng labis sa kanilang mga buhay. Una narinig nila ang tungkol kay Jesus, na ang ibig sabihin ay pumunta sila dala ang kanilang pananampalataya. Pagkatapos maligtas silang dalawa ay naging malaya sa kanilang mga sakit.Si Samuel Pamicpic, 67 taong gulang, ay may sakit sa puso. Hindi na siya makaalis sa bahay dahil sa mahina na ang kanyang puso. Kami ay pumaroon upang siya ay madasalan.Bago pa man si Samuel madasalan, siya ay napakahina na at dahil doon iilang salita lamang ang kaya niyang bigkasin at kinakailangan niya ng magpahinga dahil di niya na makayang magsalita pa ulit. Pagkatapos niyang madasalan naramdaman niya na ang sakit sa kanyang puso ay nawala na, at siya ay nagsalita na ng nagsalita ng walang hinto at wala man lang hingal. Siya ay labis na nagalak kay Jesus.

Pagtatapos

Pagkatapos ng mga krusada sa Panabo City kami ay pumunta sa malaking lungsod ng Davao kung saan nagkaroon pa kami ng ilang di pangkaraniwang pagtitipon. Ang balita tungkol sa nangyari ay nakarating sa lungsod at kami ay naimbitahan na pumunta sa dalawang magkaibang opisina upang magdasal sa mga taong may ibat-ibang pangangailangan.

Ang mga taong ito ay hindi mga mananampalataya, ngunit nais nila ng tulong para sa kanilang mga kalagayan. Si Ingebrigt ay sinamantala ang pagkakataon upang ipahayag sa kanila ang ebanghelyo na umakay sa sampung tao sa pagtanggap kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Pagkatapos niyon, sila ay tinanong sa kanilang personal na pangangailangan, at naranasan nila ang kagalingan, kalayaan, at mga dasal na akma sa kanilang mga kalagayan.

Iilang araw lang ang aming inilagi sa Panabo at Davao City, ngunit sapat na ang mga ito upang marami ang nakaintindi na ito ay pagbisita, panahon ng kaligtasan, pagpapagaling, at mga himala. Ang lahat ng aming sinulat ay iilan lang sa mga nangyari sa mga panahong iyon. Lahat ng kaluwalhatian,papuri at pasasalamat ay para kay Jesus.


Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal, Norway