Biyaheng pangmisyon

Tingnan ang kabuuan


Unang pahina

 

”101”


Panimula

Ang pamagat sa ulat na ito ay nahirang na bilang ika ''101'', ang dahilan sapagkat ito ang ika-101 na paglalakbay sa mga bansa, maghikayat ng mga kaluluwa pabalik kay Jesu-Cristo. Noong tinuruan ni Jesus ang kanyang mga disipulo paano magdasal binigay Niya sa kanila ang dasal ng Panginoon. Bahagi ng dasal nito ay nagsasaad na tayo ay manalangin..Na ang Iyong kaloob ang siyang masunod dito sa lupa gayon din sa langit. Ang talinghaga tungkol sa nawalang anak na nakasulat sa Lucas 15 ating mababasa ang tungkol sa kanyang ama: Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan.(Lucas 15:20) Ang amang ito ay larawan ng Diyos na nagmamahal at nanabik sa kanyang mga nilalang. 

Nang ang anak; si Jesu-Cristo, ay dumating dito sa daigdig sinabi niya: Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw.(Lucas 19:10). Noon si Jesus ay nagdusa, namatay at kinuha patungong langit, nagsalita ba siya tungkol sa kinatawan, ang Espiritu Santo na siyang darating. Pagdating Niya ay kanyang papatunayan sa mga taga-sanlibutan na mali ang pagkakilala nila tungkol sa kasalanan, tungkol sa pagiging matuwid, at tungkols sa paghatol ng Diyos” (Juan 16:8)

Samantala sa nakikita natin sa banal na kasulatang ito, ang Ama natin sa langit, si Jesus at ang Espiritu Santo ang kumikilos, upang ang isang tao ay pumunta sa totoong pagpahayag at nang maligtas. Ang Diyos ay naghahanap sa kanyang nawawalang nilalang, si Jesus ay dumalaw sa kanila at ang Espiritu Santo ang siyang nagpakita tungkol sa kasalanan, ang pagiging matuwid at ang paghatol, upang ang mga hindi pa ligtas ay maniwala, tawagin Siya at sila'y maligtas.

Upang ang mga tao ay maligtas ang siyang ginagawang trabaho ng Word of Freedom foundation. Samakatuwid hindi namin papalitan ang mensahe ng aming programa pagkatapos ng oras ng pagbabago sa diwa. Sa panahong kami ay pumupunta sa mga bansa, ito ay upang magkaroon ng pagkakataon ang mga tao na makatagpo ang Panginoong Jesu-Cristo, para sa walang hanggang pagbabago!


Surf Miputak at Liloy

Ang programa sa biyaheng ito ay parehong krusada at pangangaral sa simbahan. Ito ay naging programa na magpapabago at humipo sa buhay ng maraming tao, kahit na bumugso ang ulan na siyang dahilan na ung iba ay nasa bahay lang nila. Ang unang lugar sa krusada ay sa Surf Miputak, isang maliit na bahagi ng lungsod ng Dipolog. Ang Surf Miputak ay isang maliit na baranggay, na karamihan sa mamamayan ay mangingisda. Ang kahirapan ay lubos na kumakalat sa buong lugar at napakarami ang lulong sa alak at sugal sa mga mamamayan. Wala masyadong nangyayari doon, maraming tao ang pumunta sa krusada upang marinig ang pangangaral ng isang dayuhan tungkol sa banal na kasulatan. Nang mag-umpisa na ang paanyaya upang tanggapin si Jesus sa kanilang buhay bilang kanilang tagapagligtas, mga nasa anim naput lima ang tumanggap nito. Ang pagbabago sa kanilang buhay ay nakita, sila ay nagningning at nagbigay ng patotoo na nagkaroon sila ng kapayapaan at kasiyahan na hindi pa nila naranasan noon. Pinatunayan din ni Jesus ang kanyang kahanga-hangang salita sa pamamagitan ng pagpapagaling. Bilang bunga ng krusadang ito, isang simbahan ang naitayo at isang pastor ang naitalaga.


 
Mga mamamayan sa Surf Miputak na tumanggap kay Jesus. Mula sa patay ay nabuhay at mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Sila ay buong pusong nagpapasalamat dahil narinig nila ang ebanghelyo tungkol kay Jesu-Cristo.


Ang pangalawang krusada ay idinaos sa nayon ng Liloy, mga tatlong oras ang biyahe galing sa lungsod ng Dipolog. Sa dalawang beses na pangangaral, nasa mga apatnapung katao ang nakatanggap ng kaligtasan. Sa gitna ng pangangaral, ang pag-uusig sa kasalanan ay napakalakas, na ung iba ay lumapit patungo sa harapan na umiiyak at nagsisisi sa kanilang pagkakasala, at ito ay nangyari bago pa ang pa-anyaya ay naibigay! Ito ay napakaseryoso, dahil hindi mo alam kung hanggang kailan ang iyong oras. Sa huling pangangaral, si Ingebrigt ay nagbabala sa mga naroroon na wala silang garantiya kung ano ang mangyayari sa kanilang bukas,at gayon nga kinabukasan may apat na bahay ang nawasak at dalawa ang namatay sa malapit na pook na pinagdarausan ng krusada dahil sa landslide.


 

Mga taong tumanggap kay Jesus sa Liloy. Iba sa kanila ay pumunta sa harap ng umiiyak nagsisisi sa kanilang kasalanan bago pa naibigay ang pa-anyaya.


Mga Himala

Si Jesu-Cristo ay katulad pa rin noon, ngayon at magpakailanman. Hindi siya magbabago, samakatuwid ginagawa na pa rin ngayon kung ano ang ginagawa niya noong nakalipas na dalawang libong taon. Ang ating Panginoong Jesus ay pinatunayan ang Kanyang Salita at gumawa ng malaking himala sa Liloy.


Ang labindalawang taong batang ito na si Cris Mae Jame Alga ay ipinanganak na pipi at bingi. Siya ay pumunta sa lugar na kung saan idinaos namin ang krusada. At siya ay pumasok doon upang makita kung ano ang nangyayari doon. Isang babaeng kasapi ng simbahan ang nagdala sa kanya sa harapan upang madasalan, na siyang makapagpabago sa kanyang buong buhay. Sa nakikita natin sa larawan pinalayas ni Ingebrigt ang espiritu ng pagkabingi at pagkapipi!


 

Pagkatapos ng panalangin ay pumitik si Ingebrigt malapit sa tainga at si Cris mae sa unang pagkakataon sa kanyang buhay siya ay nakarinig. Nang magsalita ang daligita sa unang pagkakataon ang buong madla ay naging tahimik. LAHAT NG PAPURI AT KARANGALAN SA PANGINOON!!Walongpu't isang taon na si David Pacarro ay hindi na masyadong makakita. Malabo na ang kanyang nakikita kaya't pumunta siya sa krusada na may karay na patpat. At pag-alis niya doon ay natanggap na niya ang kaligtasan at malinaw na nakakakita at nakapaglakad na siya pauwi na walang patpat.

Kung isusulat namin lahat ng mga patotoo kung ano ang ginawa ni Jesus para sa mga tao sa Surf Miputak at Liloy, ay maaring isang libro na iyon, ang mga patotoo na aming inilagay dito ay patotoo na si Jesus ay hindi nagbago. Lahat ng mga krusada samakatuwid ay natapos na may mga taong nakatanggap ng pagbabago sa kanilang buhay at tumayo doon ng may pasasalamat kay Jesus sa kung ano ang aming ginawa.


 
Nakataas ang mga kamay, ang mga tao ay ipinahiwatig ang kanilang pasasalamat kay Jesu-Cristo.


Zamboanga del Norte

Ang Pilipinas ay pinapamahalaan din ang mga probinsiya. Isa sa mga probinsiya ay ang Zamboanga Del Norte kung saan ang Lungsod ng Dipolog ang kabisera nito na may higit kumulang 1 milyong mamamayan. Ang probinsiyang ito ang isa sa mga pinakamalala sa Pilipinas pagdating sa pangkabuhayan. Noong Mayo 2013 ay naganap ang eleksiyon at si Roberto Uy ang naging bagong gobernador sa probinsiya. Siya ay matapat na mananampalataya at ang kanyang palatuntunan ay ang sugpuin ang korupsiyon o katiwalian, muling itayo ang probinsiya at palaganapin ang ebanghelyo. Si Ingebrigt at Roberto ay nakilala ang isa't-isa iilang taon na din ang nakalipas. Nung kanyang marinig na si Ingebrigt ay magkakaroon ng krusada sa probinsiya, kanyang ipinagamit ang kanyang sasakyan na may kasamang tsuper upang tumulong sa pagpalaganap ng Magandang Balita. Binuksan niya din ang pinto para kay Ingebrigt upang kanyang maipangaral at mapanalanginan ang administrasiyon sa probinsiya.

 

Ang sirang kalsada sa tag-ulan ay walang panama sa apat na gulong na sasakyang ito.Isang seremonyas sa watawat tuwing lunes administrasiyon ng probinsiya. Dito makikita ninyo si Ingebrigt Hoset, bilang unang dayuhan na naipangaral ang Salita ng Diyos sa mahigit tatlong daang empleyado.Ang huling gabi bago bumalik sa sariling bansa, si Ingebrigt ay inimbitahan sa bahay ng gobernador para sa isang hapunan. Si Gobernador Roberto Uy, Ingebrigt Hoset at Pastor Vicente Barbarona Jr. ay masayang nagsasalo sa masarap na hapunan habang may kagalakan sa kung ano ang ginawa ni Jesus sa mga panahon ng pagbisita namin.


Panghuling salita

Ang misyong biyaheng ika 101 ay natapos na. Mga mahigit isang daan at limang katao ang tumanggap kay Jesus. At ang bagong simbahan ay naitayo. Ang pagbabago ay nakamtan sa Surf Miputak at Liloy. Ang Panginoon ay nagbigay ng pagtutoo at ang bunga ng biyaheng ito ay walang hanggan. Ito ang aming tawag ,sa aming mga puso kami ay nagsisilab na makaabot ng marami pang tao sapamamagitan ng Ebanghelyo ni Jesu-Cristo. Kung nararamdaman ninyo na nais ninyong maging bahagi ng ministeryong ito, sa pamamagitan ng pagsuporta ng ekonomikal o mga dasal, maari po ninyo kaming kontakin.

Pagpalain Nawa kayo ng Panginoon!


Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal, Norway