Biyaheng pangmisyon

Tingnan ang kabuuan


Unang pahina

Mga tao na di maabot ay naabot ng ebanghelyo

  (Pilipinas, 2006)

 

Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ninuman! Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan, at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng Kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas.(Pahayag 7:9)

Ang lungsod ng Baleguian ay napapalibutan ng malaking kagubatan. Ang kagubatang ito na malayo sa mga tao ay may mga taong nakatira dito na namumuhay sa pangangaso at pangingisda sa mga lawa. Sa madla sila ay tinatawag na mga ''ita's''. Sa panglabas na anyo sila ay nag-aanyo ng katulad ng mga Aborigines sa Australia. Ang mga taong ito ay sumasamba sa espiritu ng kanilang ama. At kapag hindi nila ito ginawa sila ay mapapasailalim sa gayuma ng espiritung ito.

Ang araw bago ng pagtitipon sa pagbangong muli sa Baleguian ay nagbiyahe ang organisasyon ng simbahan sa buong lugar sakay ng trak upang ianunsiyo ang gagawing pagtitipon na may malaking spiker. Inanunsiyo nila sa mga tao na may pagdadasal sa mga may sakit. Narinig ito ng ilan sa mga katutubong ito. At pumunta sila sa kung saan ginanap ang pagtitipon. Narinig nila ang ebanghelyo ni Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. Ang aming tagapagsalin-wika na isa ding pastor ay nababalot din ng kasabikan. Siya ay paulit-ulit na nagsasabi na ito ay isang himala! At ang rason nito ay ito ang unang pagkakataon na ang mga taong ito ay pumunta sa isang pagtititpon na ganito. At ito ang unang pagkakataon na ang mga taong ito ay naligtas!

Kung anong awa mula sa Diyos ay ang umani ng mga taong hindi pa naaabot!

 Pagkatapos naming magdasal sa mga tao sa kaligtasan ay ang pagdadasal sa mga may sakit at iba pang pangangailangan. Isang bata pang ina na mula sa katutubong taong ito ay nagnanais na madasalan ang kanyang anak na nasa 4-5 taong. Siya ay ilang araw na din na may masakit sa tiyan at walang ibang nakaktulong sa kanya. Sa pamamagitan ng pagdadasal sa pangalan ni Jesus, siya ay agad-agad gumaling. Nang mangyari iyong ang ina niya ay sumigaw sa sobrang galak at katuwaan.malabo ang kanyang mga mata ng dumating siya kasama ang kanyang anak. Nang dinasalan din siya, siya din ay gumaling at nakakakita na ng normal.

Ang mga taong ito ay; mga taong nabubuhay sa takot sa masamang espiritu. Ngayon sila ay dumating na may pananampalataya kay Jesu-Cristo bilang tagapaligtas, sila ay napalaya na mula sa mga masasamang espiritu at napagaling na. Ang mga taong ito kasama ang iba pang lahi sa buong mundo ay isang araw tatayo sa harapan ni Jesu-Cristo at sasamba sa Kanya dahil sa pagpapalaya na ginawa niya.
Ang ina mula sa katutubong tao dala ang kanyang dalawang anak. Ang anak sa kanang bahagi ay ang gumaling mula sa sakit sa tiyan. Ang ina na may malabong mata ay gumaling at naging normal ang paningin.


Si Johnny ay may matinding sakit sa ulo at pinalaya siya ni Jesus. Pagkatapos niya una maligtas!

 Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal, Norway