Biyaheng pangmisyon

Tingnan ang kabuaan


Unang pahina

 

 

Si Jesus noon at ngayon ay ganoon pa rin  


(Pilipinas, Mayo/Hunyo 2007)


 

Komperansiya ng mga pastor sa gintong bayan sa Gaudea

Noong May/Hunyo 2007, ay ang pangatlong biyahe ni Ingebrigt Hoset sa Pilipinas. Ang bansang ito ay mayroong 100 milyon na mamamayan, 7.107 isla at may sukat na 300,000 km2 ay isang napakagandang bansa na may magiliw na mamamayan. Na may 18 oras na biyahe sa bus papunta sa hilagang bahagi ng isla ng Mindanao, isa ding pagkakataon upang masilayan ang bansa.

Ang programa sa biyaheng ito ay inumpisahan sa isnag komperensiya para sa mga pastor sa bundok ng nayong Gaudea, Agusan del Sur. Ang Gaudea ay nabuhay sapagkat may natagpuan na ginto sa lugar. Ang ginto ay isang magandang bagay na magkaroon, ngunit ang halaga nito ay hindi maikokompara sa salita ng Diyos... Ang mga hatol ni Yahweh ay tunay na makatarungan, patas at walang kinikilingan.Mas kanaisnais pa ito kaysa gintong lantay. (Mga Awit 19:9b-10a)

At ang kautusan ng Diyos ay naipangaral sa mga pastor at ang iba pang mga dumalo sa komperensiya. Sa gabi ay nagkaroon ng revival na pagtitipon kung saan nasa 30 katao ang bumalik sa pananampalataya kay Jesus.

 

Maligayang pagdating sa Festival of the Great, True and Living God..

 

 

Naghahanap ng ginto

 

Ang ginto na kanilang natagpuan. Sa larawang ito, sa sinag ng araw, nakakita kami ng ginto.

 

 

At angf pag-asa ng mga Hentil, sa kanya ay ilalagak.  (Mateo 12:21)

Pagkatapos ng komperensiya ng mga pastor sa Gaudea, ay nagkaroon ng dalawang revival na pagtitipon sa distrito ng kapital ang Badangy. Kung ano ang nangyari sa pagtitipon na ito ay nagkaroon nga tatak sa lungsod na may 30,000 na mamamayan. Nasa 130 katao ang naghangad ng kaligtasan kay Jesus sa loob ng dalawang gabi. Maraming mga makapangyarihang paggaling, at ang deliverance ay nangyari din.

Isang 13 taong gulang na babae ang pumunta sa harap para madasalan dahil hindi niya maigalaw ang kanyang paa dahil nagkarron ng pinsala dito. Habang ang iba ay nakatayo, siya ay nakaupo lamang sa isang plastik na upuan, dalawa sa kanyang mga kaibigan ang tumaya sa kanyang gilid, at isa sa kanila ang umalalay sa kanya. Pagkatapos madasalan ay bumalik agad ang pakiramdam sa kanyang mga paa. Siya ay tumayo, at sinubukan ang kanyang mga paa, kinuha ang upuan at pumunta sa ilalim nito na may malaking kagalakan!

 

 

Mga naghahangad ng kaligtasan: At ang pag-asa ng mga Hentil, sa kanya ay ilalagak. (Mateo 12:21)

 

 

Pagdadasal sa mga maysakit.

 

Si Erning Oprayla ay may kapansanan sa mga mata noon, ibinigay ni Jesus kanyang normal na paningin.

 

Si Shella Mae Bello ay bingi sa kanyang kaliwang tainga noon. At agad ay ibinigay ni Jesus ang kanyang normal na pandinig. Siya ay lubhang namangha ng makarinig na siya sa dalawang tainga niya.

 

Ang deliverance

Maliban sa maraming naligtas at paggaling na nangyari, nagkaroon ng espesyal na himala na nagpakita na ang kaharian ng Diyos ay dumating sa Badangy. Ito ay ang deliverance sa 16 na tong gulang na batang babae na sinapian ng masasamang espiritu. Siya ay sinapian ilang buwan pa lamang ang nakakaraan ngunit ang sapi ay nagkaroon ng tatak sa kanyang buhay, siya ay ganap na nagbago. Sapagkat ang diyablo ay sumira talaga sa kanyang buhay, na hindi na siya nakakapunta sa eskwelahan. Ito ay kumalat sa buong lungsod ang nangyari sa kanya. Ang kanyang pamilya ay lubos na nababahala ngunit walang makatulong sa kanila. Nang marinig ng kanyang ina na magkakaroon ng revival na pagtitipon sa sentro ng lungsod, ay pumunta siya dala ang kanyang anak na babae.

 

Nang makita ng batang babae si Ingebrigt sa malayo pa lang siya ay ''ganap na nagwala'' at kinakailangan ng tatlong malalakas na tao ang humawak sa kanya. Hinarap ni Ingebrigt ang demonyo dala ang tagumpay na pinanalo ni Jesus sa krus, at inutusan ang masasamang espiritu na lumabas sa katawan ng batang babae. Ngunit iniling niya lamang ang kanyang ulo bilang tugon. At muli. At muling sinabihan ni Ingebrigt ang demonyo na bawat tuhod ay yuyukbo kay Jesus kung kaya't kinakailangan nilang lumisan. Ang demonyo ang sumagot sa pamamagitan ng batang babae at sumagot siya ng ''hindi'' sa wikang Norwegian! 

Sa lokal na wikang Cebuano ang hindi ay ''dili'', ngunit ang demonyo ay sumagot sa wikang Norwegian kahit na ang ginamit na wika ay English. Pagkatapos ng ilan pang pagpapalayas ay sa wakas lumayas din ang masamang espiritu na sumigaw ng malakas. Ang ang batang babae ay napalaya, at nagpahayag na si Jesus ay Panginoon. Ito ay napakaimpostante sapagkat....At hindi rin masasabi ninuman, "Si Jesus ay Panginoon," kung siya'y hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo. (1 Mga taga-Corinto 12:3b)

Ang pagpapalayang ito ay nangyari sa madla kung saan maraming mga tao ang nakasaksi. Nang maging malaya na ang babae, ay itinaas ng mga tao ang kanilang mga kamay at nagbigay papuri sa Panginoong Jesus sa kung ano ang Kanyang ginawa. 

Ang deliverance sa mga demonyo ay isang senyales na ang kaharian ng Diyos ay dumating. Sinabi ni Jesus: Ngunit kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. (Mateo 12:28)

At iyon ang ganap na nangyari sa Bdangy; ang kaharian ng diyos ay dumating sa lungsod.

 

Dipolog

Pagkatapos ng pagtitipon sa Badangy, pumunta naman kami sa lungsod ng Dipolog kung saan may 110,000 na mamamayan. Ang biyahe papunta doon ay 15 oras sa bus. Dito ay magkakaroon ng pagtitipon sa mga pastor. Ito ay pinanabikan ni Ingebrigt sapagkat ang Diyos ay nagbigay ng espesyal ng mensahe sa kanyang puso para sa lungsod na ito at sa buong probinsiya. At ang Diyos ang nagbukas ng pinto upang ang kanyang mga salita ay magtagumpay. Sa unang pagtitipon ay andoon din ang counselor ng lungsod. Binati niya si Ingebrit at malugod na tinanggap sa lungsod, sa ngalan ng mayor. Sa hapong iyon kami ay naimbitihan upang mangape kasama ang mayor. Doon si Ingebrigt ay nakapagbahagi ng salita ng Diyos at nagdasal para sa mayor.

 

Si Ingebrigt Hoset at ang Mayor sa lungsod ng Dipolog, si Robertu Yu Uy.

 

Sa panahon ng pananatili namin sa Dipolog ay nagkaroon din kami ng pagtitipon sa bundok kung saan ang aming host na pastor na si Vicente Barbarona Jr. Ay nakabuo ng dalawang simbahan. Sa pagtitipon dito ang mga tao ay patakbong dumating mula sa kanilang maliliit na tahanan sa gilid ng bundok upang marinig ang salita ng Diyos. Hindi ito ang pinakamalaking madla na dumating ngunit walang ibang dapat sabihin: sinabi ni Jesus: "Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. (Lucas 12:32) At napakamakapangyarihan ng presensiya ng Diyos sa pagtitipon na ito. Ang sangkatauhan ng Diyos ay napalakas at nabuo. Malalakas na paggaling ay nangyari din.

 

 

Mensahe ng pagbati sa isa sa mga simbahan. Ang pangalang Ingebrigt Hoset ay hindi karaniwan sa Pilipinas kung kaya't may mga maling ispeling sa pagsulat.

 

 

Worship lider sa isa sa simbahan. Ang babaeng ito ay nagkakaedad ng 13. nang ibuka niya ang kanyang bibig at magsimulang kumanta ng papuri at pagsamba kay Jesus, ang kalangitan ay bumaba.

 

 

Si Lindelyn Ferrer ay pumunta sa harapan upang madasalan at agad din siya ay pinagaling ni Jesus sa kanyang kapansanan sa mata, at sakit mula ulo batok hanggang likod.

 

 

Si Ingebrigt at ang simbahan sa Matam, Upper Disakan, Zamboanga del Norte.

 

Ang hulign pagtitipon

Sa panahon ng pagbisita namin sa Dipolog, kinausap ng Diyos si Pastor Barbarona, na ang aming pagbisita ay isang espesyal na pagbisita na ipinadala ng Diyos. Kung kaya't nagkaroon ng pangalawang pagtitipon para sa mga pastor sa lungsod at sa distrito. At espesyal na inimbitahan ang mayor at mga konsehal.

At ito ay isang pagtitipon na kung saan tinagpo ng Diyos ang mga dumalo sa makapangyarihang paraan. Ang pagtitipon ay nagtapos sa panalangin, na kung saan unang dinasalan ni Ingebrigt ang mga politikal na lider sa lungsod at pagkatapos ang mga pastor. Ang Espiritu ng Diyos ay malakas na naroon, na ang mayor sa intercession na naganap ay hindi makatayo sa kanyang mga paa, ngunit yumukbo sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Ganoon din ang nangyari sa karamihan sa mga pastor.

Isa sa pastor ay nagsabi kay Ingebrigt pagkatapos ng pagtitipon na ang pagbisita lalong lalo na ang panghuling pagtitipon ay isang malaking breakthrough para sa kaharian ng Diyos sa lungsod. Oo, hindi lamang breakthrough, kundi isang Big Bang na makapagbabago sa lungsod sa hinaharap.

 

 

Si Ingebrigt kasama ang mga political na lider at mga espirituwal na lider sa Dipolog City.


Bukas na Pinto

Sa ulat na ito mababasa ninyo ilan sa mga ginawa ni Jesus.kapag ginawa namin ang nais ipagawa ni Jesus sa amin, kami ay pupunta at tapusin ang mga gawain. 

Sa biyaheng ito ay 160 katao ang naghangad ng kaligtasan lahat ng mga tumanggap ng kaligtasan ay pinangalagaan ng mabuti. Ang kanilang pangalan at tirahan ay nakasulat ang ang lokal na pastor ay pinapatnubayan ang bawat indibidwal. 

Para sa mga taong naligtas ang aming biyahe ay nagkaroon ng kabuluhan. Dalawang linggo matapos ang pagtitipon sa Agusan del Sur, kami ay nakatanggap ng email mula sa aming kontak na Pastor na ang mga tao sa lugar na iyon ay bukas na para marinig ang salita ng Diyos. Ang dahilan nito dahil marami ang napagaling ant napalaya mula sa mga sakit at karamdaman. 

Maraming pastor at lider ang nakatanggap ng bagong pahayag at pananaw sa biyaheng ito. Nagpatungo ito na ang mga tao ay nabuo at napalakas sa kanilang pananampalataya.

Ang Diyos ay nagbukas ng pinto upang ang buong lungsod ay ay maging bukas para sa salita ng Diyos. Sa hinaharap ang lugar na aming binisita ay maka-ani ng bunga sa pagbisita. At marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat tungkol dito. (Juan 21:25).

Papuri sa Panginoon.

 

 

Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal, Norway