Pagtuturo

Kaligtasan

Mga pangangaral
Unang pahinaKaligtasan

 

Walang sinuman ang maliligtas kung hindi maipanganak muli. Si Jesus ay nagsabi:

Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak muli. Umiihip ang hangin kung saan nito nais at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganun din ang bawat ipinanganak ayon sa Espiritu" (Juan 3:7-8).

 

Ang pagiging ipanganak muli ay isang proseso:

  1. Kailangan mong maintindihan na ikaw ay nagkasala at ikaw ay nangangailangan ng tagapagligtas.

Sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.”  (Mga Taga Roma 3:23)

”Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa ating ang katotohanan."  (1.Juan 1:8)

 

  1. Kailangan mong magsisi sa iyong mga kasalanan.

Hindi! Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat.  (Lucas 13:3)

Kaya nga, magsisi kayo at magbalik-loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan.  
(Mga Gawa 3:19)

 

  1. Ipahayag ang iyong mga kasalanan sa Diyos.

Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid.”  (1.Juan 1:9)

Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang-sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas.” 
(Mga Taga Roma 10:10)

 

  1. Kailangan mong talikuran ang iyong mga kasalanan.

Dapat ng talikuran ang mga gawain ng taong masama, at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Sila'y dapat manumbalik at lumapit sa Panginoon upang kahabagan ; at mula sa Diyos makakamit nila ang kapatawaran.”  (Isaias 55:7)

 

  1. Maniwala sa mga natapos na gawain na ginawa ni Jesu-Cristo sa Krus.

Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.”  (Juan 3:16)

 

  1. Tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya si Jesu-Cristo.

Subalit ang lahat ng tumanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binigyan Niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos.”  (Juan 1:12)

 

  1. Ipahayag sa iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon.

Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka.”  (Mga Taga Roma 10:9)

Sapagkat, ang lahat na tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. .”  (Mga Taga Roma 10:13)

 

Ang Salita ng Kaligtasan:

Pakatandaan ninyo: ang sumasampalataya sa Akin ay may buhay na walang hanggan.”  (Juan.6:47)

 

Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.”  (Juan.14:6)

 

"Sumagot naman sila, Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan. At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay  (Mga Gawa 16:31-32)

 

Ngunit ipinadama ng Diyos ang pag-ibig sa atin noong tayo'y makasalanan pa.”  (Mga Taga Roma 5:8)

 

Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. .”  (Mga Taga Roma 6:23)

 

Sapagkat dahil sa kagandahang-loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong mga sarili. Hindi sa pamamagitan ng inyong mga gawa, upang ang sinuma'y hindi makapagmalaki.  (Mga Taga Efeso 2:8-9)

 

Ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag ,tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang Anak.”  (1.Juan 1:7)

 

Nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo.”  (Pahayag 3:20)

 

Dasal tungo sa kaligtasan:

Amang nasa langit, ako ay dumudulog sa iyo sa ngalan ni Jesus. Inaamin kong ako'y makasalanan. Ako'y nagsisisi sa aking pagkakasala, at humihingi ako ng kapatawaran at linisin mo ako sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ang sabi mo sa iyong mga salita sa Roma 10:9 kung ipapahayag ng aming labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kaming sumasampalataya sa Siya'y muling binuhay ng Diyos, kami ay maliligtas. Kaya ngayon aking ipinapahayag na si Jesu-Cristo ay Panginoon sa aking buhay!

Buong puso akong sumasampalataya na Siya'y muling binuhay ng Diyos sa mga patay. Kaya ngayon, tinatanggap ko si Jesu-Cristo bilang personal kong tagapagligtas, at ayon sa iyong salita ako ay ligtas na.

Maraming salamat Jesus dahil namatay Ka para sa akin, at binigyan mo ako ng buhay na walang hanggan. Amen.

 

Maligayang pagdating sa Kaharian ng Diyos:

Ngayon, ikaw ay bagong nilalang.

Kaya't kung ang sinuman ay na kay Cristo, siya'y bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago.”  (2. Mga Taga-Corinto 5:17)

 

Ngayon sa pagtanggap mo kay Jesu-Cristo at ikaw ay naging bagong nilalang na, mahalaga na ang iyong pananampalataya ay lumalago. Samakatuwid humanap ka ng isang lokal na simbahan o isang samahan ng nanampalataya kung saan nagtuturo na ang isang tao ay dapat maipanganak muli. Isang simbahan na nagpapahayag na si Jesus ay Panginoon. Ikaw ay malayang makipag-ugnayan sa amin sa Word of Freedom, kung ikaw ay may mga katanungan.

Pagpalain nawa kayo ng Panginoon!

 

 

 

 

 

Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal, Norway - Kontak: